is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat voor een deel door groote waterdicht aaneengelegde steenblokken, die in het midden doorboord zijn. En vooral kunstig is bet Siloahkanaal, dat het afsnijden van den watertoevoer 1) verijdelen moet. Ter plaatse, waar de van tegenovergestelde zijden gekomen arbeiders onder den grond elkander ontmoet hebben (Gij ziet, hoe bedreven de Kinderen Israëls waren in het boren van tunnels), staat het volgende inschrift2):

„ De doorboring. En deze was de gang der doorboring. De houweelen van ieder tegen die des anderen; en toen zij nog drie ellen .... riep de een den ander; want er was een spleet in de rots ter rechter hand. En ten dage der doorboring hieuwen de uitbouwenden, de een tegen den ander in, houweel op houweel. En van het 1200 ellen verwijderde uitgangspunt stortte zich het water in het kanaal. En 100 ellen was de hoogte der rots boven de uithouwenden."

Let eens op, terwijl wij naar de poort gaan, hoe reusachtige afmetingen hier vele steenen hebben. Kijk daar hebt gij op een hoogte van meer dan honderd voet 3) een blok gepolijsten steen van zes-en-twintig voet lang, zes voet hoog, en waarschijnlijk zeven voet dik ongeveer. Jerusalems bouwlieden vreezen blijkbaar geen zwaren arbeid. En zij durven heel wat ondernemen door zuo geweldige blokken op kleinere te doen rusten. Dat het hun echter goed gelukt bewijzen deze muren, die ten deele door Salomo opgetrokken, ten deele na oorlogsvernielingen aangevuld, grootendeels reeds zoovele eeuwen hebben verduurd. Trouwens in al wat het bouwen van

1) 2 Kronieken 32 : 4.

2) Enkele stukjes zijn onleesbaar geworden.

3) Engelsche voeten zijn hier genoemd. Op 110 voet boven liet rotsfondament ligt deze steen. Wij geven de afmetingen in Europeesche maten ten meerder duidelijkheid.