is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmend — baant zij zich met geweld een weg naar de paleizen van vorsten en staatslieden. Heugelijk verschijnsel, tuekomst vol hope! Trillend van verontwaardiging strekten de volkeren de handen hemelwaarts, toen Voltaire den handschoen opnam voorde weduwe van den diep ongelukkigen Jean Calas, den rampzaligen Hugenoot, die viel als het slachtoffer van verblinde dweepzucht en godsdiensthaat. Trillend van verontwaardiging ook balden Europa's zonen hun vuisten, toen Zola de kluisters van zijn overkropt gemoed verbrak en zijn beroemd geworden «J'accuse!" uitbulderde. Zola heeft gezegevierd, zij het dan ook niet volkomen, gelijk Voltaire een eeuw vroeger. Prachtige uniformen en snoode listen, omkooperij en militair geschetter, bedreiging en straf. — ze zijn niet in staat geweest de stem des volks te onderdrukken: teruggekeerd is hij, de onschuldige martelaar van het beruchte Duivelseiland, naar zijn zwaar beproefde gade en kinderen, trots de duivelsche listen van een verdorven tegen partij.

Helaas! Nauwelijks heeft de Dreyfuszaak haar beslag gekregen,

of andermaal wordt de wereld opgeschrikt dooi' een groot politiek schandaal: den onreehtvaardigen, schandelijken oorlog van het beschaafde (!) Engeland tegen de eenvoudige, vrome en vrijheidlievende Boeren van Zuid-Afrika. En alle natiën nemen den handschoen op voor het heldenvolk daar ginds, dat met leeuwenmoed strijdt voor zijn haardsteden, voor vrouw en kind. Maar nergens is de geestdrift zoo groot, zoo algemeen als in Nederland. Trouwens, Nederlander en Brit zijn nooit groote vrienden geweest. De geschiedenis van de Engelsche oorlogen is nog lang niet vergeten, de schimmen van Zoutman en Kinsbergen waren nog immer rond langs Hollands kusten. En terwijl de statige psalmen plechtig opstijgen uit de Boerenlaagers, denkt Nederland met eerbied aan zijn De Ruyter, die ook een psalm inzette vóór den strijd, en evenals de Zweedsche heldenkoning Gustaaf Adolf, op de knieën viel om 's hemels zegen af te smeeken; De Ruyter, die, vurig patriot en republikein, »ce fameux exploit" volvoerde en den Brit deed sidderen in zijn eigen hoofdstad. En dat ook in Frankrijk zoo menige krachtige stem opgaat voor de verdrukte broeders, wien zal zulks verwonderen, die met de geschiedenis van Zuid-Afrika ook maar eenigszins op de hoogte is! Want, al heeft het Hollandsche element onder de Boeren van Transvaal en Oranje-Vrijstaat verreweg de overhand, —zeker niet gering ook is het aantal Zuidafrikaansche Boeren, wier namen op Fransche afkomst wijzen. Nederlandsche Calvinisten en Fransche Hugenoten één geloofsbelijdenis, één godsdienst, één wil, één beginsel,