is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hugenoten een aanval op de Nederlanden in den zin hadden Op de vergadering van de verbonden edelen te St.-Truyen verscheen een afgezant van den Prins van Condé en den Admiraal van Chatillon, om hun elk verdrag met de landvoogdes te ontraden. Vier jaren later werd zelfs een definitief plan van aanval uit het zuiden opo-emaakt: de Fransche edelman De Coqueville zou een aanslag wagen op Henegouwen en Artois. Een innige verstandhouding bestond er bovenal tusschen de hoofden der Fransche Hugenoten en die der Nederlandsche Calvinisten Niet slechts dat Lodewijk van Nassau van uit La Rochelle de bewegingen der Watergeuzen bestuurde, maar Vader Willem zelf streed een tijd lang onder de vanen der zuidelijke broeders, toen nl. de sluwe Alva hem genoodzaakt had zijn leger te ontbinden. En tervvijlde Hugenoten in het jaar 1572 onder de heeren Genlis en Jumelles een leger van vijf duizend krijgers naar Bergen zonden, om deze gewichtige vestin» — de brug tusschen Frankrijk en Nederland - te ontzette"», werd zes jaar later Pranpois de Ia Noue, de dappere krijgsoverste met den ijzeren arm, tot maarschalk van het leger der Algemeene Staten aangesteld en hij versterkte Oudenaarden gedurende zijn verblijf alhier zoo geducht' dat hij het zijn »Petite Rochelle" noemde. Inderdaad - allemaal feiten' die op de intieme verstandhouding tusschen Fransche Hugenoten en Nederlandsche Calvinisten wijzen. Dat de band tusschen de noordelijke en zuidelijke broeders innig was, bleek vooral in het jaar 1627. toen de Staten-Generaal een vloot onder den vice-admiraal Haulthain naar La Rochelle had gezonden, teneinde Richelieu bij diens merkwaardis beleg bij te staan. Groote verontwaardiging maakte zich hier te lande van de gemoederen meester, i) Alleen in Den Haag werd een som van ruim tienduizend gulden bijeengebracht om de geloofsgenooten van La Rochelle te ondersteunen. En toen de welsprekende kanselredenaar Ds. Jean Doucher en de vurige Ds. Smout in de kerken te Amsterdam hun machtige stem verhieven en de overheid duchtig onder handen namen, was het volk niet langer in toom te houden. Deuren werden ingetrapt, ruiten stuk geslagen en de regeering zag zich ten slotte genoodzaakt haar bevelhebber terug te roepen. Maar nog krachtiger bleek het solidariteitsgevoel tusschen Hugenoten en Calvinisten na de beruchte Herroeping van het Edict van Nantes. Wel was het bond genootschap tusschen Frankrijk en de Vereenigde Nederlanden tengevolge van het afzonderlijk vrede sluiten met Spanje in het jaar 1648

1) IJsselstein. Hugenoten en Calvinisten in het jaar 1625.