is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat van zeshonderd Britsche lanciers, die onlangs door de Boeren omsingeld werden, er slechts een vijftal levend naar Ladysmith gestuurd werden om daar te gaan zeggen, wat er met hun makkers gebeurd was.

Eindelijk was de maat vol. Alvorens ons naar de plaats te begeven, waar de bom uiteensprong, stellen we er prijs op het getuigenis van een Duitscher aan te halen, die in zijn reisverhaal een vergelijking maakt tusschen het Engelsche Kaffer-regime, door de Britsche philanthropen een eeuw lang in Zuid-Afrika als het eenige ware gehuldigd, en het eenvoudige, practische stelsel van de Transvaalsche Boeren. De schrijver zegt o. a.: »Als men uit de Engelsche koloniën komt, waar de inboorlingen volkomen »vrij" zijn, d. w. z. zooveel snaps mogen koopen, als zij kunnen betalen, en men komt dan in Transvaal met zijn patriarchale gehoorzaamheid voor de zwarten, dan is men ten hoogste verrast door de tegenstelling. Daar is de Kaffer een verzopen, ontevreden, ruwe, onbeschofte kerel, die eiken arbeid met tegenzin en onwil doet; hier daarentegen is hij vol kinderlijke vroolijkheid — dikwijls zelfs kruipend onderdanig — en vlijtig. De inboorling weet niet beter, of de Boer is zijn meester, — een strenge meester dikwijls. Hij bemint hem wel niet, maar is er ook zeer ver van verwijderd hem te haten ; want het is hem een behoefte, geregeerd te worden. Zoo leven blanken en zwarten in eendracht op de hoeve." !)

Wat die mooie blndjie uitgeef; ons sal dit so nooit vergeet!

As jou predikant nog vrage: „teken dan tog daarvoor in,"

Denk dan an die Deputasie — seker krijg hij dan sijn sin!

Maar daar het ons weer bewijse, wat hul doel en drijfveer is: An^\o-eva>igelisasie, anders loop hun planne mis.

En as men van reg durf prate, wordt evenvoudig dit geseg:

„Jou retnoer- en oproermaker, weet jij dan nie „Mag is Rkg!"

.... En nu het springen van de bom: In hetzelfde jaar, dat de Fransche dwingeland zijn generaalstaf liet op de slagvelden van Waterloo, en heel Europa met angst en siddering den uitslag van den geweldigen strijd verbeidde, — in datzelfde jaar verliet de lang getergde Zuidafrikaansche Leeuw zijn eenzame woonstede en rende brullend den wreeden, gevoelloozen vijand tegemoet. Nooit, nooit — de wereld wordt zoo oud niet — zal de Zuidafrikaansche Boer Slachtersnek vergeten. Nog op zijn sterfbed zal de grijsaard het aan de weenende omstanders verhalen, wat daar geschied is in den jare 1816. Staan wij een oogenblik

1) Het Nieuws van den Dag.