is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons moet ons erftaal nie verruil,

Al seg hul hij is dom en vuil;

Die andre tale was oek so,

Dis hoogmoed, wat dit nie wil glo.

Ons kan ons erftaal nie verruil,

Of ons sal net soos Ezau huil.

Ons sal ons net soos Ezau fop,

Toen hij sijn reg verruil ver sop.

«Ontneem hun de taal!" rieden de zendelingen, »en ge hebt hun toekomst in handen!" En de Engelsche regeering volgde den goeden raad. In het jaar 1822 werd een ordonnantie uitgevaardigd, dat vanaf 1 Januari 1825 alle officiëele documenten in het Engelsch moesten geschreven worden en dat na 1 Januari 1828 ook in de gerechtshoven geen andere taal mocht gebezigd worden. «Kijk in ons Geregtshove" — schreef de Afrikaansche Almanak — «daar het hulle ook Hulle taal ingevoer. Nou mot ons daar staan in ons eigen Geregtshove, soo als vreemdelings, en worden beschuldigd en veroordeeld in een vreemde taal wat ons nie verstaan nie. En in ons skole gaat het nog erger. Op die examen vraag hulle niks als Engels; Hollans wor nie vereischt nie, mar gelijkgestel met Kaffertaai; en soo kom ons kinders in ons eigen skole soo net as papegaaien. Op die manier wil hulle nou met

geweld ons moedertaal bij ons kinders uitroei Die taal, waarin

ons vrome moeder ons as kinders geleerd het, om die dierbare naam van onse Heere Jezus uit te spreek, — die taal, waarin ons ouders altijd hulle God gediend het, — die taal, waarin ons brave vader ons op zijn sterfbed nog vermaand het, — die taal, waarin ons moeder stervend haar laatste aassem uitgeblaas het, in een gebed voor ons; die taal blijf ons heilig!!!" *)

Een aanslag op hun taal! Niemand die het beter begreep dan de Hoeren zelf. Het was hun duidelijk .... Engeland wilde Britten van hen maken. Intusschen waren ze op Engelands plagerijen voorbereid. Sedert de komst toch van Dr. Philip hadden zij ontzettend te lijden van de strooptochten dei' Kaffers. En daar Engeland heelemaal niet naar hen omzag, waren ze geheel en al aan de ongenade der naturellen overgeleverd; ternauwernood konden ze het leven van vrouw en kinderen redden. — Eindelijk zou het vurig gewenschte doel bereikt worden; het uur der vrijheid brak voor de slaven aan. Twintig millioen pond sterling werd door het Parlement te Londen

1) A. Weruméus Buning. Ethnographische Schetsen.