is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkocht worden ter vergoeding der oorlogskosten. En wanneer ge tegen dat alles durft pruttelen, dan .... past op!

Geen volk op aard — in eige oog —

So dapper as die Brit;

Daarom — seg hij — dat hij ook So menig land besit.

Regverdigheid is steeds sijn leus,

Geen brawer man op aard;

Hij is in sijn geschiedenisboek Ver heldendeugd vermaard.

Ver onreg het hij nooit gestri j,

Daar is nie van te praat;

En krijg hij oit die nederlaag,

Dan was dit met verraad.

Ziedaar de kroon gezet op het werk der zendelingen. Dat de verheerlijkte KalTers en Hottentotten zich niet onbetuigd lieten, ligt voor de hand. De brave zwarten legden het bijltje er bij neer, gingen aan den haal, vereenigden zich in bandelooze troepen en stroopten het land af. Ze maakten van de dorpen »legplekken"; dronkenschap en ontucht waren schering en inslag, en daar ze nu geen passen meer noodig hadden zooals vroeger, werd de kolonie een nest van landloopers, onder welke zeer gevaarlijke individuen. Het jaar 183:> bracht ook al geen uitkomst, integendeel donkere wolken pakten zich aan den Zuidafrikaanschen hemel samen. Hoewel toch de schadevergoeding, aan de Boeren van ZuidAfrika uit te betalen voor het vrijlaten der slaven, — er waren er in het geheel ruim vijf en dertig duizend ') — bij taxatie was vastgesteld op drie millioen pond sterling, werd in genoemd jaar te Kaapstad de tijding ontvangen, dat deze tot 40% gereduceerd en alzoo gebracht was op 1 millioen l247 duizend pond sterling. Bovendien werd er de voorwaarde bij bedongen, dat het geld niet in klinkende munt zou betaald worden, maar in Engelsche schuldbrieven; en deze schuldbrieven zouden alleen te Londen betaalbaar worden gesteld. De Boeren konden natuurlijk niet naar Londen gaan; — weldra overstroomde een heir van Engelsche agenten de Kaapkolonie, om tegen veel verminderde prijzen de Boeren uit te betalen. Het was een ontzettend verlies voor de eigenaars.

1) Dc heer J. Stuart schat het getal op 35 duizend 745 ; het gemiddeld bedrag per hoofd bedroeg ajzoo 85 pond sterling.