is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen aan het wankelen; Pretorius en de zijnen echter niet. Ze bleven onverzettelijk en voegden de daad bij het woord. In de maand Juli hadden ze een laager gevormd bij Bloemfontein. De Rritsche resident aldaar, Majoor Warden, die nauwelijks vijftig man onder zijn bevelen had, werd uitgenoodigd het land te verlaten. Hij willigde het verzoek in en werd door eenige Boerenoflicieren uitgeleide gedaan. Doch nu kwam de gouverneur met een troepenmacht van een duizendtal goed uitgeruste soldaten in persoon opdagen. In zijn verontwaardiging verklaarde hij Pretorius vogelvrij en stelde een premie van twee dui-

liooin plaats.

zend pond sterling op diens hoofd. Wel werden van weerszijden pogingen aangewend om de zaak alsnog inderminne te schikken; vruchteloos evenwel; en toen de Engelsche soldaten de Oranje-rivier overtrokken, was de teerling geworpen, de wapenen moesten beslissen. Helaas, liet geluk diende den Boeren ditmaal niet; ze werden bij Boomplaats verslagen. Eerst na heel wat strijd echter, want Sir Harris Smith verklaarde, »dat hij nooit te voren sneller, woedender en beter bestuurd schieten had gezien dan liier!" I)e gouverneur deed zijn intocht te Bloemfontein en legde den Vrijstaters een contributie op van tienduizend pond sterling. Zoo wapperde weer de Union Jacq tusschen Oranje-rivier en Vaal. Doch op hetzelfde oogenblik deed een Tweede