is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ton verbonden te blijven. Een ander punt van kwestie was bet al of niet volgen van de Evangelische Gezangen bij de godsdienstoefeningen. Velen waren tegen deze nieuwigheid, !) inzonderheid de streng Gereformeerden, in de wandeling de Doppers genoemd.

l)ie //Sankies-lietjes" in die kerk Dink Oompie is des duivels werk;

Daartegen ook krapeer hij sterk,

Hij set die dwaling paal en perk.

Aan het hoofd der Dopperkerk plaatste zich Ds. Postma, die door de Synode van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerden in Nederland

1'ark te Potchefstroom.

naar de Zuidafrikaansche Republiek was gezonden, en krachtig gesteund werd dooi' Paul Kruger, die destijds het ambt van kommandant bekleedde. Met leede oogen had Ds. van der Hoff, die tot de Pretorius-partij behoorde, de komst van dezen nieuwen leeraar aangezien, terwijl het district Lijdenburg zich formeel aan diens kerkbestuur onttrok en zich andermaal onder de Kaapsche Synode stelde. Hier vestigde zich o.a. Ds. van Heyningen. Zoo ontstonden er in de Zuidafrikaansche Republiek drie kerkelijke partijen. Dat dit alles niet zonder ernstige tooneelen gepaard ging, ligt voor de hand. Landdrost en heemraden kwamen er

1) Ook in ons land nam men dit verschijnsel waar.