is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas! Het bestuur van president Burgers heeft velen teleurgesteld, zijn regeering is een algeheele mislukking geweest. Nooit is de geluksster van een man zoo snel gerezen als de zijne, maar ook nooit zoo snel gedaald. De oorzaak was, dat hij niet het minste begrip had van de eigenaardigheden van het volk, dat hij bestierde. Zelf te hoog opgevoed, scheen het hem onmogelijk af te dalen tot de begrippen van eenvoudige Boeren. De Zuidafrikaansche Boer — zegt de heer Van Oordt terecht — is een eigenaardig wezen. Hij erkent zich koning op eigen grond; hij betaalt zijn belastingen aan zijn regeering en hij verlangt, dat deze zijn belangen zal voorstaan. Doch de regeering moet zich niet te veel met zijn zaken inlaten en hem liever stilletjes zijn gang laten gaan op zijn eigen boerderij, zoo hij zich maar niet schuldig maakt aan overtreding der wet. •)

Met dien toestand moet bepaald rekening gehouden worden, zoowel door den laagsten ambtenaar als door den hooggeplaatsten staatspresident. Zelfs Paul Kruger, die toch bij zijn volk zoo hoog staat aangeschreven, zou de liefde der Boeren verbeuren, wanneer hij ophield, zich door die gedachte te laten leiden.

Ons wil gfin konings o'er ons meer!

Dit sal ons ver ons kimlers leer.

Sr kompelimente ver Jan Brand,

l)ic groote staatsman van ons land;

//Lank mog hij leve" dis die wens Van hier die Afrikaander mens.

Het was een grove fout in het optreden van Burgers, dat hij de Boeren niet beter bestudeerd had. Zeker, een omwenteling in het staatsleven kon hij tot stand brengen; maar een omwenteling in het volkskarakter, dat was onmogelijk. Ongetwijfeld meende de nieuwe president het goed met zijn volk. doch zijn al te groote voortvarendheid bedierf alles. Bovendien wist hij zijn persoonlijke gevoelens omtrent den godsdienst niet op den achtergrond te houden. Zoo kwam het, dat een groot deel van het Tranvaalsche volk schuw voor hem werd en hem mistrouwde. Zelf een slecht financier, sprong hij kwistig met 's lands gelden om, en hij begreep niet, dat dit den ouderen en zuinigen Boeren vooral erg hinderlijk moest wezen. Schitterende elfecten te maken, pakkende redevoeringen te houden, dat kon hij echter uitstekend,

1) J. F. Van Oordt. Panl Krngcr en de Opkomst der Zuidafrikaansche Republiek.