is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leening van drie honderd duizend pond sterling te sluiten, en persoonlijk de zaak in Europa te gaan regelen. Werkelijk was de fmanciëele toestand van de Republiek in den korten tijd van Burgers' presidentschap heel wat verbeterd. Wat in jaren niet gebeurd was, zag men nu: er bleek over het jaar 4874 een batig saldo van ruim tien duizend pond sterling. Vol goeden moed scheepte de staatspresident zich dan ook den 15en Februari 1875 in naar Europa, zijn vriend Petrus Jacobus Joubert

Aanleg van den spoorweg van Loren^o Marqués naar de Transvaal.

tot waarnemend president achterlatende. Met groote geestdrift werd hij in Europa ontvangen, vooral in Holland en België. Terloops werd de Britsche minister van koloniën, Lord Carnarvon, beter onderricht aangaande de ware toestanden in Transvaal, door de Kaapsche regeering steeds zoo onjuist voorgesteld, gelijk zulks nog steeds geschiedt. Daarna zocht hij in Holland een geschikt superintendent voor de uitvoering der nieuwe onderwijswet. Zijn oog viel op den heer W. J. van Gorcum, terwijl Dr. E. P. J. Jorissen door hem benoemd werd tot hoofdonderwijzer aan de Hoogere School te Pretoria x). Beide heeren behoorden

1) Deze betrekking is echter niet door hem aanvaard.