is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vrouwen weggeroofd, Pretoria ingenomen 't was een slecht

voorteeken.1) Wat was er intusschen gebeurd? Tusschen de Boeren en KafTers waren grensgeschillen ontstaan, en het opperhoofd Secoecoeni was met een groot leger het distriet Lijdenburg binnengetrokken.

Toen Sekokoeni's Kail'errot

Ons dreig van alle kant,

Trek bij and' hoofd der burgers uit,

Voor God en Vaderland.

//Op dappere Transvalere, op!"

So klinkt zijn stem alom,

//Vertrouw op God en doet jul plig,

Verdrijf die Kntlerdom!"

Sijn stern was ver die volk genoeg,

En hul kom aangesneld,

Hul skaar hul met 'n dapper hart Om Badenhorst, die held.

Reeds hadden de Boeren zich verzameld om tegen den indringer op te trekken. Burgers plaatste zich aan hun hoofd. Helaas, de moderne ex-predikant, de gevierde redenaar, de man van de theorie, bezat het vertrouwen der Boerenkrijgers niet. Groote ontevredenheid heerschte in het hoofdlaager. Er werd gemompeld over de nieuwe wijze van oorlogvoeren, en men verweet Burgers, dat hij geen kennis had van oorlogvoeren met de Kaffers. Zeer tegen het advies van verschillende ervaren kommandanten, besloot hij ten slotte, tot een aanval op de residentie van het weerspannige Kafferhoofd over te gaan. Wat te voorzien was, gebeurde: het roekelooze plan mislukte totaal. De vijand had groote, hooge schansen gebouwd en onderhield een vernielend vuur op de Boeren. En toen de president den volgenden dag krijgsraad hield, riep men algemeen: y>huis toe!" Dat was een benauwd oogenblik voor den wakkeren man, die het toch werkelijk goed met de Transvalers meende. Met geweld dreef hij zijn krijgers terug en riep met donderende stem: «Lafaards, schiet mij liever dood dan te vluchten!" Vruchteloos.... bijna geheel verlaten, radeloos van smart en wanhoop, en in tranen losbarstend, moest hij zijn stout plan opgeven, en zag hij zich genoodzaakt liet kommando over te dragen aan den Duitschen oud-officier Kapitein Von Schlichmann, die weldra aan het hoofd stond van een bezoldigd corps vrijwilligers en — het stelsel van uithongering

1) Tromp. Herinneringen uit Zuid-Afrika gedurende de annexatie.