is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepassende — den strijd met succes voerde. Burgers zelf trok naar Pretoria terug, waar hem een zware arbeid wachtte. Er moest nl. een nieuwe leening van twintig duizend pond sterling gesloten worden bij de Cape Commercial Bank. Er moest ook een oorlogsbelasting worden geheven. Dit alles deed het aantal tegenstanders van den weleer zoo gevierden staatspresident met den dag toenemen. Thomas Frangois Burgers had de liefde van zijn volk verloren; en die het vertrouwen der Transvalers verliest, herwint het nooit meer. Burgers verloor ten slotte al zijn populariteit en kon niet langer den tegenstand van de Dopperpartij onderdrukken. Den 12 Maart 18/0 moest hij zelfs op aandrang van Paul Kruger toestaan, dat voortaan godsdienstonderwijs op de scholen gegeven werd. Terzelfder tijd snelden de jaren van Burgers' presidentschap ten einde, er moest een nieuwe staatspresident gekozen worden. Piet Joubert werkte voor Burgers, die bovendien in de beschaafde kringen nog altijd veel aanhangers vond. De Doppers en Gereformeerden daarentegen deden al hun best om Paul Kruger, den Leeuw van Rustenburg, te doen zegepralen. Wel bezat deze geen algemeene en grondige kennis, zooals Burgers; maar hij deelde de overtuiging, dat hij, door Gods hulp en medewerking af te bidden, de gave zou erlangen, om op het juiste oogenblik naar behooren te handelen. De Leeuw van Rustenburg had langzamerhand een zeker overwicht over zijn partij verworven, zijn aanhang was met den dag vermeerderd, en — het was te voorzien — bij de presidentsverkiezing zou hij een hoogst gevaarlijk concurrent blijken te zijn. Des te meer moeite deden zijn politieke tegenstanders om hem in een hatelijk daglicht te stellen, en in de «Pretoriasche Volksstem" brachten eenige spotters o. a. de volgende plannen van het a. s. régime ter kennis van het publiek:

1. Het hoofddoel van de regeering (van Paul Kruger) zal zijn, het land binnen den kortst mogelijken tijd terug te brengen tot het peil beneden beschaving.

2. De schoolwet zal worden verbrand.

3. Het gebruik van zakdoeken wordt onherroepelijk afgeschaft en verboden.

/(.. Alle piano's en violen zullen door de regeering in beslaggenomen en verbrand worden.

5. De Gereformeerde kerk zal de staatskerk zijn.

t). Alle loges zullen worden afgebroken en alle Vrijmetselaars verbrand.

7. Het land zal bestuurd worden zonder heffing van belasting.