is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het land onder Burgers' bestuur aannam, alsmede de spoorwegplannen naar Lorengo Marqués, welke zoo gevaarlijk waren voor de Kaapsche

en Natalsche handelsbelangen, — ziedaar de voornaamste oorzaken, die dit plan in het leven riepen. Lord Carnarvon zweefde het voorbeeld van Canada voor den geest. Daar had men na talloos veel bezwaren een confederatie der verschillende Staten tot stand zien komen, en voor het verheven brein van den edelen lord scheen navolging daarvan in Zuid-Afrika wenschelijk. De historieschrijver Froude werd door hem naar de Kaap gezonden, om daar en in de beide Republieken propaganda te maken voor v. i i 11 i lonk heeld van rnnfr.dfi-

—J f

l)r. E. P. J. Jorissen. Pütië.

Wat praat jul van confedereer?

Confederatie is een strik;

Carnarvon liet hom self verklik,

l'oen hij Transvaal het ingepakt;

Die kat is nou uit die sak.

Wat praat jut van confedereer?

Ons hou regvaardigheid in eer.

In Londen zelf werden invloedrijke Afrikaners met uitgelezen voorkomendheid bejegend en op vertrouwelijke wijze met hen de plannen besproken voor de verwezenlijking van het groote denkbeeld. Vooraan onder deze mannen stond John Patterson, invloedrijk lid van het Kaapsche Parlement, hartstochtelijk hater der Boeren, waardig voorganger van den gehaten Rhodes c. s. De oorlog, waarin de Boeren met Secoecoeni gewikkeld waren, bood een schoone gelegenheid aan. Lord Carnarvon, — de leermeester, zou men haast zeggen van lieer Chamberlain — luisterde met den grootsten eerbied naar de ongelooflijkste verhalen over de wreedheid der Boeren, over hun hopelooze zwakheid

nnam, alsmede de spoorwegplannen gevaarlijk waren voor de Kaapsche en Natalsche handelsbelangen, — ziedaar de voornaamste oor-