is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad Paul Kruger was gereed. Hij had in die twee jaar den loop deidingen gadegeslagen, de gemoedsstemming zijnerlandgenooten gevoeld, in de eenzaamheid de nooden van zijn volk opgedragen aan zijn God, met wien hij, in navolging van den grooten Zwijger, een vast verbond had gesloten. En thans, nu hem duidelijk was gewor-

| den, dat de stem des volks

w>

| de stem Gods was, nu waren

-2 voor hem de moeilijkheden opgelost, — de dageraad der vrijheid vertoonde zich in al haar schoonheid. Hoogst belangrijke besluiten werden op deze vergadering te Paardek raai

«

m genomen.

o o

Z Dr. Jorissen en Eduard

12

Bokstelden de eerste proclamatie op. Met algemeene

w stemmen werd ze goedgekeurd. Deze proclamatie, een historisch document van groot gewicht, achtendertig artikelen groot, was gebaseerd op de Zandrivier-Conventie, en erkende de volkomen onafhankelijkheid der Zuidafrikaansche Republiek zonder eenige restrictie. Tegelijkertijd werden de teugels van het bewind toevertrouwd aan een