is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiswaarts de dapperen van Drakengebergte! De Engelsche generaal geeft Joubert de hand, en uit duizenden kelen stijgt een «hoera!" op; de geweren branden af, en weg stuiven ze, in volmaakte orde, wuivende met de hand naar huis toe, in zegepraal; nageoogd — zegt Dr. Jorissen l) — door den ridderlijken vijand, die het zich zelf bekennen moest, dat hij een vijand zijner waardig had gezien. En zoover men noordwaarts zien kon, waren de wegen bedekt met de witte huiven der wagens.

Oom Paul en zijn volk hadden de zege behaald, het recht had getriumfeerd.

Maar dat niet alleen gansch Zuid-Afrika gevoelde sympathie voor

de kloeke strijders, en ook Europa's volkeren hadden met klimmende geestdrift den edelen vrijheidskamp van Germanië's zonen gadegeslagen.

Hijs die vrijheidsvlag ten top!

En buig.

lief verblijd die harte op,

En juich!

Wapper over stad èn veld,

Dierb're vlag in eer hersteld!

Toon uw kleur op berg, in dal,

In Transvaal, ja overal.

In Hollandsche en Belgische bladen waren tal van heftige artikels tegen Groot-Brittanje verschenen. Het Nederlandsch Werkliedenverbond, te Amsterdam had reeds in Februari een adres tot de Burgers van Transvaal gericht, met over de acht duizend handteekeningen versierd. En de Vlamingen hadden insgelijks een adres aan de Engelsche natie gezonden ten gunste van de vrijheidlievende Boeren. «Wischt de vlek van het Engelsche voorhoofd — schreven de Vlamingen — en erkent vrijmoedig, dat een volk als gij wel dwalen kan, maar in onrecht en verdrukking nooit volharden wil!" En terwijl in Oranje-Vrijstaat het solidariteitsgevoel krachtig ontwaakt was en de dappere kommandant Cornelis de Villiers met een kommando Vrijstaters op een uur afstands van Jouberts hoofdmacht gelegerd was om, zoo de nood aan den man kwam, de Broeders ter hulp te snellen, zag men in de zusterrepubliek groote inzamelingen houden voor de in druk verkeerende landgenooten. Niet alleen werd geld opgehaald; maar ook geweren, ammunitie, paarden, zadels, jassen, meel, in één woord alles, wat in tijd van oorlog noodig was, werd naar de laagers der Verbondenen getransporteerd.

Intusschen hadden velen in de Zuidafrikaansche Republiek hun stem

1) Dr. Jorissen. Transvaalsche Herinneringen.