is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiken over Britsch gebied. Weldra trok een bende gelukzoekers onder aanvoering van Dr. Leander Jameson Matabele- en Mashonaland binnen. Groote wagens, door ossen getrokken, en een paar locomobielen voerden zij mede, en stichtten aan den oostelijken rand eenige fortjes: Victoria, Charter en Salisbury. Laatstgenoemde plaats koos Jameson, die weldra tot administrateur werd aangesteld, tot zijn residentie. In korten tijd was het een aardig stadje geworden met tal van llinke gebouwen. Een telegraafdraad werd gespannen naar Kaapstad, en thans reeds vliegt het stoomros tusschen beide eindstations, langs Kimberley, Vrijburg, Mafeking, Sjosjong naar Buluwayo. De kolonisatieplannen van Cecil Rhodes waren intusschen heelemaal niet naar den zin van koning Lobengula. Wel had deze aan eenige Engelschen concessie verleend, om in zijn land naar mineralente zoeken; maar toen een formeel legertje van gewapenden verscheen, die precies deden, wat ze wilden, begon hij in te zien, dat hij misleid was. Hij zon dan ook op middelen om dergelijke brutaliteit te keer te gaan. Het doorsnijden van een telegraafdraad door de bevolking van een Mashonakraal werd de aanleiding tot den oorlog, die met afwisselend succes gevoerd werd, doch na de vlucht van Lobengula in het begin van 1894 in het voordeel van Jameson eindigde. Nu palmde de Britsche Zuid-Afrika Maatschappij ook Matabeleland in. Vereenigd met het reeds veroverde Mashonaland, zou het voortaan Rhodesia genoemd worden naar den Managing Director Rhodes. Buluwayo, dat nu spoedig in een Engelsche stad gemetamorphoseerd werd, bood een geschikt centrum aan; het werd dan ook de hoofdstad van Rhodesia. Zeker heeft de edele Living-

stone, toen hij veertig jaar geleden deze streken doorkruiste, een dergelijk

tragisch einde niet toegewenscht aan een volk, welks geestelijk en stoffelijk welzijn hij met christelijke toewijding zocht en dat hem — »den man met de leeuwenmanen" — liefhad als een vader !).

Terwijl te Pretoria door Paul Kruger de hoeksteen gelegd werd van de prachtige gouvernementsgebouwen, werd de expeditie van Jameson en zijn «onvervaarde" strijdgenooten tot in de wolken opgehemeld, en vooral in de Kaapkolonie werd heer Rhodes de held van den dag. Hij was de eenige Engelschman, die het waarlijk goed met Zuid-Afrika meende; het openen van het »Suez-kanaal" tusschen Kaapstad en het binnenland was een ware uitkomst, en van de New Chartered Company verwachtte men gouden hoornen.

1) P. Kat. Eenige bladzijden uit de Geschiedenis van Zuid-Afrika.