is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienst gelijke rechten, voor een ieder is daar vrijheid van geloof, en elke godsdienst wordt geëerbiedigd. Werden de Engelschen meester van de Republiek, dan zou het er gaan als in Ivimberley. Geen andere natie zou geduld worden dan de Engelsche, de Kaffers zouden tegen lage loonen moeten werken, men zou het land uitzuigen. En met dat al zouden de millioenen naar Brittenland verhuizen om daar dienst te doen voor veroveringen en moorden op groote schaal. En was het goud aan den bodem ontwoekerd, dan zouden zij heengaan, de millionairs, en het land en de werklieden aan hun lot overlaten.De bevolking van Transvaal is daarvan ten volle overtuigd. En nu vragen we op onze beurt: heeft ze niet het recht, zich daartegen te vrijwaren?

We kunnen niet nalaten, aan het slot onzer beschouwing de schoone woorden aan te halen van Olive Schreiner, !) de geniale schrijfster, die met Zuidafrikaansche toestanden zoo geheel op de hoogte is. »Het is somtijds beweerd, zegt zij, dat wanneer men van den heuvel neerziet op het groote mijnkamp van Johannesburg aan den voet, met zijn berghooge hoopen wit zand en afval, zijn rook uitspuwende mijnschoorsteenen, met zijn zeventig duizend kaffers en tachtig duizend mannen en vrouwen, blanken en gekleurden van alle nationaliteiten, die hier vergaderd zijn in den tijd van een paar jaren op dezelfde plaats, waar vijftien jaar geleden de Boerenzoon zijn schapen naar het water geleidde en de Boerenvrouw des avonds alleen aan de huisdeur zat om naar het ondergaan van de zon te kijken, — dat wij nederzien op het meest wonderlijk schouwspel op aarde. En verwonderlijk is het. Doch als wij er op nederzien, dan komt altijd de gedachte in ons op van iets dat nog verwonderlijker is — de voortreffelijke wijze nl., waarop een kleine natie van eenvoudige menschen, in vrede levende in het land, dat zij beminnen, ver van het gewoel van steden en het onderhoud met menschen, aan de moeilijkheden van hun conditie het hoofd hebben geboden; hoe zij zonder onderwijs in staatkunde of opvolgende regels van politiek zijn opgestaan, om deze groote moeilijkbeden in het aangezicht te zien, en ernstig bebben getracht ze in een open geest te gemoet te komen, en grootelijks geslaagd zijn. Wij zeggen niet, dat de Transvaalsche Republiek onder haar geleiders en regeerders een Solon of een Lycurgus heeft; doch zij heeft heden ten dage onder de menschen, die haar lot bestieren, dappere en ernstige personen, die mannelijk en met diepen ernst de groote vraagstukken, welke hun zijn

1) Olive Schreiner. Losse Gedachten over Zuid-Afrika.