is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze oorlog is door een hoop oplichters en speculanten ten gunste van hun eigen zak begonnen!

Die lui hebben hier en in 't buitenland kranten gekocht, om leugens over de Boeren rond te strooien, opdat gij tegen hen mocht opgehitst worden!

Verspreidt het licht. — Eindigt den strijd ! ')

Na de opheffing der grieven meende de regeering thans rustig aan de ontwikkeling der Republiek te kunnen arbeiden. Oogenschijnlijk was het tusschen Londen en Pretoria volkomen harmonie en scheen het tijdperk van broederlijke samenwerking aangebroken, toen zich opnieuw donkere wolken over Zuid-Afrika samenpakten. Andermaal trachtten Rhodes en Chamberlain hun slag te slaan, — ze speelden hun laatste troef uit. De »South-African League", door den Afrikaanschen Napoleon in het leven geroepen, bracht opnieuw de gemoederen in beweging. In den beginne sloeg men heel weinig acht op de pasgeboren woelwater. Spoedig evenwel werd het duidelijk, dat de beweging niet alleen door de kapitalisten aangevuurd en op de mijnen ondersteund werd, maar dat er zelfs op geheimzinnige wijze draden naar Kaapstad en Londen gespannen waren, welke op Jozef Chamberlains bureau uitkwamen. Vergaderingen werden belegd, memories aan Hare Majesteit gezonden, propaganda in de pers gemaakt, brochures op groote schaal verspreid enz. enz.; — uit alles viel op te maken, dat er een welgeörganiseerde veldtocht tegen het land van Kruger op touw was gezet. Als een gevolg van de aanhoudende agitatie der South-African League, hadden er drie gebeurtenissen te Johannesburg plaats, die door den heer Chamberlain werden beschouwd als het toppunt der «uitlandergrieven"; we bedoelen het Lotnbardgeval, de zaak-Edgar en de Amphitheater-kwestie. 2) We zullen een oogenblik bij dit drietal kwesties stilstaan, die een helder licht werpen op de lage, verachtelijke tactiek der Britsche staatslieden op het eind der 19e eeuw en den Britschen Luipaard tot middel strekten om voor de zooveelste maal zijn klauwen te slaan in het hart van Zuid-Afrika's vrijheidminnende Burgers.

Ten eerste het Lombard-geval:

Volgens Minister Chamberlain zou de veldcornet Lombard zich op de meest barbaarsche wijze hebben schuldig gemaakt aan ruwe mishandeling van gekleurde Britsche onderdanen. Deze ambtenaar, beweerde hij, trad de huizen van verschillende inboorlingen binnen

1) Helaas, dit protest heeft nog maar weinig uitgewerkt. Het Britsche volk staart zich nog steeds blind op den trouweloozen Chamberlain en diens handlangers!

2) F. W. lïeitz. Een Eeuw van Onrecht.