is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vacht — met geslepen mes toeloopt op het zwakke, hulpbehoevende, onschuldige kind. Inderdaad, kan het vreeselijker, kan het trouweloozer? Is er laaghartiger daad denkbaar? En terwijl de moord daar ginds op echt kanibaalsche wijze gepleegd wordt en de volkeren van beide werelden handenwringend ten hemel schreien om wraak over zooveel onrecht en barbaarsch geweld, bewaren, helaas! de koningen der aarde een geheimzinnig stilzwijgen. Het doet een Nederlandsch hart intusschen goed, dat eindelijk de Nederlandsche regeering het stilzwijgen verbroken heeft. Reeds bevindt zich »de Gelderland op weg naar Delagoa-baai. Het werd trouwens hoog tijd, dat er eens actief werd opgetreden. Zelfs de jonge Wilhelm, die nog geen vier jaar beleden Oom Paul van harte gelukwenschte met de gevangenneming der Encelsche vrijbuiters en hem bij de opening van den spoorweg Delagoabaai-Pretoria een veelbetekenend telegram deed toekomen, zelfs keizer Wilhelm laat het onrecht stil zijn gang gaan. Zoude ook hij in de Charteied-Company betrokken zijn? Onmogelijk ware zulks niet. De toekomst zal het leeren... Ziedaar het raadsel, dat den naam

draagt van vorstenpolitielc...

Zal inderdaad Albion zegevieren? roept de heer Reitz uit. Zullen Bantukinderen straks spelen in de tuinen en ruinen van het zonnige Zuiden rondom duizenden graven, waarin de kinderen van de geloofs- en vrijheidshelden van Europa slapen ?... Zal Britsche gouddorst en roofzucht het pleit winnen, en het kloekste, vroomste en braafste volk van den aardbodem wegvagen?.... Maar zoover zal het niet komen, kan het niet komen, mag het niet komen. Zou een rechtvaardig Opperwezen zooveel onrecht en schurkerij lijdelijk aanzien''.... Zie, daar breekt een straal van hoop door het sombere luchtruim. De Leeuw van Rustenburg verheft zich in volle kracht. «Nooit!" roept hij uit, «nooit zal Bnttanje ons verpletteren. God strijdt aan onze zijde; Hij zal ons ter overwinning voeren!" De Leeuw van Rustenburg — als er één is, die den vernielenden oorlog heeft zien aankomen, dan is hij het. «Ik heb alle vertrouwen verloren," sprak hij na den verraderlijken inval van Jameson tot Robinson, den bekenden Johannesburger goudkoning, »en vast ben ik besloten op mijn hoede te zijn. Wat thans gebeurd is, zal zich herhalen, vroeg of laat. Ik heb leeren inzien, dat ik mijn land en mijn volk moet weten te verdedigen! Ik zal handhaven!" Schoone woorden voorzeker;... één van hart en zin met den kloeken Dillenburger en diens trouwe zonen!

«