is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

West te i'retoria; net is omgeven door een ijzeren neicwerK, terwijl ue veranda, waarop de Transvaalsche Boer zoo trotsch is, natuurlijk niet ontbreekt; links van den ingang liggen de twee steenen leeuwen, een vorstelijk geschenk van den heer Barnato. Met welgevallen staart hij nu en dan op deze bewakers van zijn erf, die liem telkens de jaren voor den geest brengen, in de wildernis doorgebracht. Krugers woning ziet er van binnen hoogst eenvoudig en netjes uit. Oom Paul toch houdt niet van praal en tante Kruger evenmin. Van tante Kruger gesproken; — ze is de verpersoonlijking van de huiselijke vrouw. In haar kleeding, haar houding en spreken is ze als een gewone boerin, en ze is even spaarzaam en matig. *) Oom Paul heeft een groot vermogen, en dat hij dit bij elkander kon brengen, heeft hij in de eerste plaats te danken aan de vrouw, die bijna een halve eeuw voor hem gezorgd en gespaard heeft. Oom Paul was boer, schaapherder, soldaat, geestelijke, gezant en president, en tante Kruger heeft steeds een ongeschokt vertrouwen in haar echtgenoot gehad en hem steeds een bewondering geschonken, die bijna aan het pathetische grenst. Paul Kruger is volgens haar oordeel de grootste man ter wereld. De ijverige, eergierige Boer vond een schat, toen hij het zachte, blauwoogige meisje vroeg, of ze hem wilde trouwen en toen ze, verlegen naar den grond kijkende, antwoordde: »Ik kan bakken, koken, naaien, schoonmaken en schuren." 2) En ook nu nog bakt. naait en schuurt de eerste vrouw in Transvaal. Als de president thuis is, kan men haar iederen morgen klokke zes voor een keukenkacheltje zien knielen, om voor haar man koffie te zetten. Als tante Kruger haar huishoudelijke bezigheden heeft afgedaan, trekt ze een zwart Alpaccakleed aan en gaat genoegelijk in haar kleine woonkamer kousen zitten stoppen. Elk kleed, dat ze draagt of in de laatste jaren gedragen heeft, is door haar zelf vervaardigd. De vrouw van den president der Zuidafrikaansche Republiek heeft er nooit meer dan drie japonnen tegelijk op na gehouden, ze kleedt zich steeds in het zwart. Ze is tevreden met twee hoeden, die tevens door haar zelf worden opgemaakt. De voor bijzondere gelegenheden gereserveerde hoed, die bij bezoeken of kerkgang, als ze in gezelschap is van den president, gebruikt wordt, is in Pretoria even goed bekend als Oom Pauls onveranderlijke cylinder.

Een van haar vele goede karaktertrekken is haar liefde voor dieren. Ze beklaagt zich over de mode, die vogels of veeren voor vrouwelij-

1) Wormser. Eigen Haard. De Zusterrepublieken.

2) De telegraaf brengt ons, helaas, het droeve bericht, dat Tante Kruger ernstig ziek is.