is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordenschat geven nog meer voedsel aan deze gissing. Toch staan niet alle Kaffers even hoog. De Chuana b. v. legt zich op den landbouw toe; hij is ook zeer bedreven in handenarbeid, omdat hij een handig ijzersmelter en bekwaam aardwerker was, lang vóór dat er een blanke in Zuid-Afrika verscheen. Hij bouwt forsche vierkante huizen, hecht zich aan zijn eigendom, is arbeidzaam, zuinig en zelfs spaarzaam. Hij vereenigt zich op verwonderlijke wijze spoedig met de moderne beschaving en is begeerig naar kennis en wetenschap. De Kaffer daarentegen is van krijgszuchtiger aard; hij is trotscher, gevoeliger, prikkelbaarder, en laat den arbeid aan zijn vrouwen over. De Chuana zal dapper vechten om zijn land of eigendom te verdedigen, de Kaffer zal dit reeds doen, als het zijn vrijheid geldt. Boven vrijheid geeft deze de voorkeur aan machten onafhankelijkheid; boven veiligheid en rust verkiest hij een avontuurlijken strijd om roem, en is evenals de Chuana in hooge mate leergierig. De vatbaarheid voor intellectueele beschaving van het Bantu-ras is zelfs zoo groot, dat er gevallen zijn voorgekomen, dat Bantu-meisjes, die door uitmuntenden aanleg daartoe gedreven — lust en gelegenheid hadden examen te doen voor verschillende betrekkingen in de Kaapkolonie, zelts aan de Universiteit aldaar blijk hebben gegeven volstrekt niet minder begaafd te zijn dan haar meer beschaafde zusters van Europeeschen oorsprong.

De kleur der Bantu's is zeer verschillend en varieert tusschen zwart en brons. Sommigen hebben trekken van de laagste negertype en bezitten dikke, vooruitstekende lippen, een breeden, platten neus en een smal achteruitloopend voorhoofd. De meerderheid echter kenmerkt zich door edeler trekken en een merkwaardige overeenkomst met het Kaukasische ras. Sommige jonge Kaffers zien er zelfs fraai uit, doch worden al vroeg leelijk en nemen een afgeleefd, oudachtig voorkomen aan. De Kaffers leven in kleine maatschappijen in zoogenaamde Kafferkralen. Zoo'n kraal bestaat uit een menigte strooien of rieten hutten, die den vorm hebben van een halven bol, bijenkorven alzoo bijna in het groot. In korten tijd kunnen deze woningen gebouwd worden, daar ze slechts een voet of zes hoog zijn, van binnen en buiten heel primitief zijn ingericht en deuren noch vensters bezitten. Kleinere kraaltjes zijn vrij algemeen onregelmatig aangelegd; de grootere daarentegen verraden een zekere ervarenheid in de bouwkunst, al mag het ook geen hoogere architecture heeten. Hier toch ziet men een rond marktplein in het midden met de hut van den kapitein als cen-