is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad koffie is de hoofddrank in Transvaal en Oranje-Vrijstaat.

Met koffie staat de Boer op, met koffie gaat hij naar bed: iedereen drinkt koffie, den heelen dag door, groot en klein, huisgenoot en buur en vreemdeling. De koffiekan en de tabakspijp, daar kan de boer niet buiten. Gelijk de koffiekan de trots uitmaakt van Moeder de Vrouw, zoo is de pijp onmisbaar voor Ou-baas en jong. Doch wij gunnen den eenvoudigen menschen van ganscher harte dit genot, te meer daar we weten, dat «matigheid" in hun banier staat. Want, hoewel ze gaarne op tijd hun »zopie" hebben en dus volstrekt geen ridders van de blauwe knoop zijn, het overmatig gebruik van sterken drank komt bij hen niet voor. Dronkenschap verfoeien ze, evenals vloeken, onzedelijke taal en ontucht; een deugd voorwaar, die er niet kleiner op wordt, wanneer we bedenken, dat het misbruik van sterken drank wellicht nergens ter wereld zoo algemeen is als in Zuid-Afrika, waar de »f>ais van zonsopgang tot zonsondergang maar aldoor druk bezoek hebben van Engelschen en inboorlingen, die er hun geest- en lichaamdoodende »tot" inzwelgen, na vooraf gedobbeld te hebben, wie het gelag betalen zalJ). De eenvoudige Boer gevoelt trouwens geen behoefte aan de schadelijke whiskey en rhum, die den kaffer doen watertanden. Hij heeft gelukkig aan degelijke, gezonde spijzen en dranken heelemaal geen gebrek. Hij slacht voor zijn gezin een schaap of rund en schiet, als hij er trek in heeft, het een of ander stuk wild, dat hem voor zijn geweer komt. Daarbij eet hij brood, milies of maïs, rijst, pompoenen, aardappelen, pataten, gestoofde perziken en groenten; terwijl na elk maal een schotel frissche melk met beschuit, door Moeder de vrouw keurig klaar gemaakt, een opwekkende, gezonde drank vormt, waar het verstand koel onder blijft. Dat de Zuidafrikaansche Boer steeds vroeg uit de veeren is en ook vroeg onder de wol gaat, we hebben zulks reeds vroeger opgemerkt. We willen hier slechts bijvoegen, dat het vorenstaande van toepassing is op de echte, ouderwetsche Boeren, die nog steeds afgezonderd van de wereld leven. Daar staat echter tegenover, dat ook vele Boeren, vooral zij, die in en nabij de meer beschaafde centra wonen, de zegeningen der beschaving meer op prijs beginnen te stellen, en in woning en huisraad en kleeding in geenen deele achterlijk zijn.

Thans een enkel woord over onderwijs en regeering. Hoewel in de laatste kwart eeuw de beschaving in het Land van Kruger en Steyn

1) Theod. M. Tromp. Herinneringen uit Zuid-Afrika gedurende de annexatie.