is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts de namen Aitton, Van der Walt, Mantel Vissctier, Luoo en Hofmeyer: — zeef ontwikkelde mannen, wier invloed op hun landgenooten niet licht overschat kan worden. Een der best ingerichte en schoonste drukkerijen is bovendien de ï>Staatsdrukkerij' te Pretoria. Het werk, dat daar geleverd wordt, kan gerust den toets doorstaan met dat. wat Europeesche landsdrukkerijen te zien geven ').

Voorts is te Bloemfontein en te Pretoria ruimschoots gelegenheid om niet alleen lager, maar ook degelijk voortgezet onderwijs te ontvangen. Ook bestaan er sedert enkele jaren in de beide republieken vaste examencommissies voor onderwijzers, hoewel men met buitenlandsche certilicaten overal zeer goed terecht kan, terwijl een doctorstitel overal groote waarde heeft voor ieder, die hier een betrekking zoekt. 2)

Kent gij den Stnat, nog maar een kind

[n 'a werelds statenlij;

Maar toch door 't machtig Iiritscli bewind

Weleer verklaard voor vrij ?

Transvalere, edel was uw streven

Bn pijnlijk onze smaad;

Maar God, die uitkomst heeft gegeven,

Zij lof door d' eigen staat!

Evenals alles is ook de Regeering van het Land van Kruger en Steyn hoogst eenvoudig ingericht. President en Volksraad hebben de macht in handen. Beiden worden gekozen door de mannelijke burgers boven de 21 jaar. Om gekozen te worden, moet men minstens drie jaar kiezer geweest zijn, den leeftijd van dertig jaar bereikt hebben, vaste eoedeien bezitten en den protestantschen godsdienst belijden. In Transvaal heeft men niet minder dan twee Volksraden. De eerste is uitsluitend voor de Boeren,de tweede daarentegen ook voor genaturaliseerde Europeanen. Inboorlingen van Afrika en Azië en hun afstammelingen tot in het vierde geslacht kunnen echter evenmin als Mohammedanen burgerschapsrechten verkrijgen; de laatsten mogen zelfs, evenmin als de Koelies, geen vaste eigendommen bezitten. Het civiel bestuur is opgedragen aan landdrosten en veldcornetten. De landdrost staat aan het hoofd van een district, hij bekleedt een invloedrijke betrekking, die veel tact vereischt. De veldcornetten staan onder hem en zijn belast met het bestuur van een wijk. Wat de defensie betreft, deze herinnert aan de oude Unie van Utrecht: Alle mannelijke ingezetenen van zestien tot zestig jaai zijn name ij

~~1)~ De Zu-ter-Repuhlieken in Zuid-Afrika door .1. A. Wormser. „Eigen Haard".

2) Dr. Hendrik P. N. Muller. Zuid-Afrika.