is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle ambtenaren in beide republieken door de Burgers zelve worden gekozen, dan mogen we uit dit alles besluiten, dat het bestuur zoo democratisch mogelijk is ingericht en dat het «Recht voor allen!" hier in den uitgebreidsten zin wordt toegepast.

Wat de inkomsten van de Republieken betreft, deze worden verkregen uit grond- en andere belastingen, door den Volksraad vast te stellen; registratie-gelden en heerenrecht bij overdracht van vaste goederen; licentiën, boeten en inkomende rechten. Katïer-hutbelasting wordt ook gëind, en een deel van de inkomsten van den staat wordt thans verkregen uit den verkoop van gronden. Dat de goudmijnen voor de schatkist mede niet onvoordeelig zijn, ligt voor de hand; we komen daar later op terug.

Evenals het onderwijs, laat ook het postwezen nog heel wat te wenschen over. De postverbinding geschiedt nl. met wagens, die holderdebolder over hoogten en laagten rennen, en dikwijls, als de spruiten vol zijn. de brieven kletsnat op de plaats van bestemming brengen. Merken wij ten slotte op, dat de zorg voor de misdadigers zeer archadisch is. De zwarten, die iets misdreven hebben, worden meer als stoute kinderen behandeld dan als boosdoeners. Men laat hen b.v. de schoollokalen schoonmaken, hout hakken, water dragen ') enz. enz.

We hebben het Volk van Kruger en Steyn geschetst in zijn dagelijkschen handel en wandel; — de beperkte ruimte liet ons niet toe. er in den breede over uit te weiden, hoe gaarne wij zulks ook gedaan hadden; een korte nabetrachting moge intusschen niet achterwege blijven.

Voor den oppervlakkigen waarnemer biedt het leven van den Zuidafrikaanschen Roer ongetwijfeld weinig aantrekkelijks. Toch ontbreken in dit schijnbaar eentonige leven de groote gebeurtenissen niet geheel en al. Regelmatig komt er bij tusschenpoozen van weken of maanden een Poolsche of Duitsche jood op de hoeve — in de Transvaal noemt men hem altijd nog familiaar «smous"—met kleeren, naaldjn, katoenen goederen, messen, potten en pannen, lijfsieraden, klokken, horloges, kortom alles wat een boerengezin zoo maar noodig heeft; want winkels kent men er niet; slechts hier en daar treft men een bazar aan, die geregeld van uit Lorenfo-Marques, maar vooral van Durban of PortElizabeth uit aangevuld wordt. Meestal slaagt onze handelaar erin, een goede dosis van zijn rommel aan den man te brengen — niet zonder heel wat pingelen echter — en in ruil daarvoor een stuk of wat scha-

1) Dr. D. Aitton. Voordracht, gehouden in Artis te Amsterdam.