is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rivier bereiken, om vervolgens te Pretoria uit te stappen. Van daar uit brengt de trein ons langs Middelburg en Komati-poort te LorengoMarquez, waar allicht scheepsgelegenheid is om naar Holland terug te keeren. Meen echter niet, dat de reis, die wij ons voorstellen te doen, in een paar dagen afloopt. Het zijn inderdaad heele afstanden, die we hebben af te leggen. Gelieve slechts even na te gaan: Kaapstad en Pretoria liggen 1660 K.M. van elkander, dat is zoo ongeveer drie honderd uur. Van Pretoria naar Lorenco-Marquez bedraagt de afstand 560 K. M. alzoo c. a. honderd uur. We geven nog enkele cijfers: Van Pretoria naar Durban 812 K. M., naar Port-Euzabeth 1190 K.M., naar East-London 1110 K. M., naar Potciiefstroom 216 K. M., naar de Vrijstaatsche grens 12") K. M., naar de Natalgrens 320 K. M. en naar de Portugeesche grens 472 K. M.

Het is hier de plaats, een korte schets te geven van de Kaapkolonie, door het machtige Engeland in het begin dezer eeuw niet van Nederland gekocht, zooals wel eens beweerd wordt, maar aan Nederland ontfutseld. De Kaapkolonie is grooter dan geheel Duitschland en ligt tusschen 16 en 30" O L en 28 tot 30° ZB. Bedroeg de bévolking in 1806 slechts 74 duizend menschen, waaronder 27 duizend blanken, tegenwoordig wordt deze geschat op ruim één en een kwart millioen zielen, waarvan 30 °/D blanken zijn. Die enorme bevolkingsaanwas is voor een goed deel te danken aan de krachtige pogingen, door de Britsche regeering in het werk gesteld om de kolonisatie te bevorderen. Van 1873 tot 1884 bezat de Kaapsche regeering te Londen haar eigen landverhuizerskantoor, dat over de 23duizend menschen naar de Kaap heeft gezonden. Het Kaapland behoort tot de gezondste streken der wereld. Toen de landengte van Suëz nog niet was doorgegraven, was het geen zeldzaamheid, dat zieken, uit Indië terugkeerend, zich ter wille hunner gezondheid hier kwamen nederzetten. En de Zuidafrikaansche schrijfster 2) noemt zelfs de Karro — de dorre vlakte, welke zich over een breedte van achttien uur gaans van de westkust tot dicht bij Grahamstown uitstrekt,— ï>het toekomstig sanatorium onzer planeet". De voor zoovele gestellen gewenschte afwisseling van klimaat zoekt men hier dan ook niet te vergeefs. Hagel valt dikwijls in het noorden, en ook vriest het er nu en dan, terwijl op de Groote Karro evenals te Kimberley wel eens op echt Oud-Hollandsche wijze met sneeuwballen gegooid wordt. De

1) Kaart van Zuid-Afrika. J. iï. de Bussy.

2) Olive Schreiner. Losse gedachten over Zuid-Afrika.