is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedongen, dat Spoor- en Tramverbindingen slechts zullen worden aangelegd in overleg met en met behoorlijke overweging van de belangen van den anderen staat, tengevolge waarvan op initiatief van President Reitz onmiddellijk het Spoorwegvraagstuk door de regeering werd ter hand genomen. Het derde tractaat eindelijk bepaalde, dat de Burgers van beide staten wederkeerig gelijke rechten zullen hebben en de voortbrengselen van beide landen wederzijds gelijk zullen worden belast. Helaas, de gezondheidstoestand van den wakkeren Reitz noopte hem in 1895 zijn ontslag te nemen. Eenige maanden later werd tot diens opvolger gekozen Mautinüs Teunis Steyn. Wij allen zegt de heer Beelaerts van Blokland ») — kennen het portret van dezen hoogst beminnelijken man en worden getroffen door dat edel gelaat, vol rustige hoogheid en kalme waardigheid. Het is het portret van den man, die onverschrokken zijn plicht zal doen ondanks de vele moeilijkheden, welke hij op zijn weg ontmoeten zal; den man, in wien men onmiddellijk den aanvoerder, den leider herkent, en — den leeftijd in aanmerking nemende — kunnen we gerust zeggen, een man van de toekomst! Zeker, werd het ideaal van de trouwe Zuidafrikaanders bereikt. »één Republiek van Grootrivier tot Tugela" — Steyn zou de aangewezen eerste President zijn! Mocht den edelen man die eer te beurt vallen heel de beschaafde wereld zou zich in dat feit verheugen!

Martinus Tennis Steyn werd den 2 October 1857 te Winburg geboren. Op het beroemde Grey-College onder leiding van den genialen Dr. Brill ontving hij de beste opvoeding, die men in Zuid-Afrika kan krijgen -'). Daarna werkte hij op de hoeve zijns vaders, die lid van den Uitvoerenden Raad en groot vriend van President Brand was. Hier leidde hij het leven van eiken jongen Boer in den Vrijstaat, reed veel te paard, was een goed schutter, leerde den landbouw, moest veel en haid wei ken en werd intusschen door zijn vader streng in den band gehouden. Het jaar 1870 bracht op eens een heele verandering in dit eentonig leven. De heer Buchanan toch, rechter en lid van het Hooggerechtshof van den Vrijstaat, die op zijn rondreis ook de familie Steyn aandeed, wist den ouden vader te overreden, zijn zoon in de rechten te laten studeeren. Dies trok hij naar Engeland en Holland en keerde als geleerd, ontwikkeld en beschaafd man met een ruimen blik in het jaar 1882

1) Jhr. F. A. G. Beelaerts van Blokland. De Oranje-Vrijstaat.

2) Het beste bewijs: dat zelfs ,1e Transvaalsche Burgers hun zonen na.r hier sturen, schoon Pretoria toch ook uitmuntende inrichtingen van onderwijs bezit.