is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En terzelfder tijd sprak de grijze Kruger in zijn Volksraad : »De Heere zal aan uw zijde staan, als u de vijand aanrandt, en als Hij het den tijd oordeelt, zal Hij tusschenbeiden komen. Ik herhaal het nog eens: het einde van onzen bitteren strijd zal bevredigend zijn. Onze kleine

natie zal blijven bestaan door de hulp van den Almachtige"

»0, God van de Republieken en van den Volksraad!" riep hij ten slotte uit. »Zai dit het einde zijn? Neen: Gode zij dank. Door kracht en recht zijn wij een onafhankelijken Staat. Dertigduizend Burgers hebben

Station te Burgersdorp.

tegen tweehonderd duizend Engelsche soldaten gestreden. En de Burgers zijn door de Voorzienigheid van God nog in leven om te strijden tegen onzen wraaklustigen, hebzuchtigen vijand, onzen voortdurenden

tegenstander sedert 1836" 1)

De Oranje-Vrijstaat, ongeveer vier maal zoo groot als Nederland, telt — volgens Dr. Aitton — een bevolking van 80 duizend blanken en 207 duizend kleurlingen. Het land is dus zeer dun bevolkt, nog veertigmaal dunner dan Drente, en dat zegt wat!

1) Het Nieuws v. d. Dag 15 en 16 Mei 1900.