is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vrijstaat bestaat uit een golvend hoogland, met heuveltjes en kopjes bezet. De heer Dr. Hendrik P. N. Muller zegt dienaangaande: »Elke plantengroei behalve gras is hier uitzondering Zoo biedt de Vrijstaat den groot-

schen maar eentonigen aanblik van een onafzienbare zee van gras, waaruit zich slechts hier en daar woningen verheffen, éénige rustpunten voor het oog!" ') En de heer J. A. Wormser, die het voorrecht had er doorheen te sporen, vertelt er van, dat zijn indruk was, alsof hij de Hollandsche weiden terug zag, eenigszins vervelend en eentonig; het eenige verschil zijn: de vele mierennesten, die men in een ontelbaar aantal tusschen het korte gras, dat zoet van smaak is, verspreid ziet, sterk gelijkende op kleine Kafferhutten; de zoogenaamde spring- en blesbokken, welke men overal in »klompies" ziet ronddwalen en de mindere vruchtbaarheid, het minder «vette" van den bodem . . . .

Een spoorlijn loopt dwars door het land, komende van Port-Elizabeth over Bloemfontein en Kroonstad naar Pretoria, eindigende in Pietersburg, met eenige kleine zijlijnen, van Burgersilorp naar Springfontein, van Winburg en van Heilbron. Bovendien is een spoorweg in aanleg van Kroonstad over Bethlehem naar Harrismith, zoodat op deze wijze Bloemfontein ook met Durban in verbinding komt te staan. In de vlakte zijn weinig boomen, alleen vindt men deze langs de rivieren en Spruiten. In het westen is de bodem, zeer geschikt voor veeteelt; het oostelijk deel daarentegen is de groote korenschuur: daar is de regenval grooter, men verbouwt er met succes tarwe.

Dat de veeteelt in den Vrijstaat aanzienlijk is, blijkt reeds dadelijk uit de volgende cijfers: In het jaar 1890 waren in deze Republiek niet minder dan 250 duizend paarden, — 400 paarden zijn niet zelden het eigendom van één Boer — 20 duizend muildieren, 276 duizend transportossen, 610 duizend andere ossen, ruim 700 duizend Kaapsche schapen, bijna 6 millioen merino-schapen, 627 duizend angora-geiten, 230 duizend andere geiten, bij de 35 duizend varkens en over de 14 honderd struisvogels. 2) De handelsproducten zijn wol, struisveeren, vee en huiden; in den bodem vindt men diamanten, vooral bij Fauresmith, ijzer en steenkolen langs de groote rivieren.

De Vrijstaat, tusschen 27 en 32° Z. B. gelegen, heeft een gezond klimaat; Bloem font ei n is in dat opzicht zeer gunstig gelegen en menig teringlijder vond daar heil. Van groot belang is hier ovenals in de Karro de struisvogel-

1) Dr. Hendrik P. N. Muller. Zuid-Afrika.

2) Dr. D. Aitton. Voordracht, gehouden in Artis te Amsterdam.