is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hankelijk; de eenzaamheid en den eenvoud beminden zij. De nieuwe mijnbevolking heeft in dat opzicht een heel anderen toestand doen geboren worden en aan het verbruik een reusachtigen stoot gegeven. Terwijl b. v. de invoerrechten in 1884 ruim 37 duizend pond sterling bedroegen, stegen deze in 1888 reeds tot bijna 250 duizend pond. En ook in andere opzichten heeft de stichting der talrijke mijnmaatschappijen gunstig gewerkt. Geld, veel geld toch hebben zij in het land gebracht, zulks valt niet te loochenen. Reeds in 1887 was er een batig saldo van een paar millioen gulden in de staatskas, die vóór dien tijd ledig was, terwijl de staatsrekening van het volgend jaar zelfs met een

Doornfontein met een deel van Johannesburg.

batig saldo van drie en een half millioen sloot; en de uitgaven hielden daarmee gelijken tred. Die gunstige uitkomsten zijn niet verkregen door verhooging der belastingen; integendeel, de regeering heeft die in enkele opzichten nog verminderd. Uitsluitend heeft men dien gunstigen gang van zaken te danken aan de goudmijnen, die alleen reeds in de eerste drie maanden van het jaar 1880 voor een waarde van 17 millioen gulden aan goud hebben voortgebracht....1) Gedurende de eerste helft van dit jaar (1899) betaalde «le Transvaalsche goud-industrie aan directe belasting als volgt:

1) Dr. Hendrik 1'. N. Muller. Zuid-Afrika.