is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven om dingen te verheimelijken. Dat het oorlogsnieuws zoo schaarsch is — Engeland draagt daar de schuld van. Engeland wil de wereld dwingen, de Britsche lezing van den oorlog aan te nemen. Neen, de Transvalers en Vrij staters spelen met open kaart, hun regeeringen oefenen geen censuur uit, en correspondenten zijn steeds welkom. »Geef uw eigen meeningen weer, sprak de heer Reitz; »wij zijn niet bang voor de waarheid en willen van geen censuur weten!" Inderdaad zóó is het, niet anders. Door den eerbied voor oorlogsregelen en gebruiken, door hun edele houding tegenover krijgsgevangenen en gewonden, door hun ruiterlijk gedrag in zake de oorlogsberichten hebben de Boeren het volste recht, om tot de beschaafde natiën te worden gerekend. Sedert het ontstaan van de wereld is er waarschijnlijk geen volk zóó stelselmatig en aanhoudend belasterd als de Boeren. Jarenlang heeft een georganiseerd pers-syndicaat, in dienst van de millionairs-Randmijneigenaars, die bijna allen hun vermogen tot den laatsten cent in de Republiek verworven hebben, op groote schaal de grofste en meest valsche voorstellingen over Regeering en Volk verbreid.

Een Engelsch blad, dat het opneemt voor de zaak der Boeren, wordt direct beschuldigd, door de regeeringen van Kruger en Steyn omgekocht te zijn Maar desondanks blijft de sympathie der volkeren

voor de trouwe Broeders in Zuid-Afrika met den dag toenemen; want de zaak der Boeren is de zaak van vrijheid en recht in den reinsten, edelsten vorm. Ach, zware ernstige dagen beleven de brave volken van Kruger en Steyn. Het roerend Fransche gedichtje, dat we hier neerschrijven, teekent in vier regels den diep treurigen toestand:

Le Lord fait fusiller les f'emmes,

Lncendier les fermes... les fermiers,

Et, si Venfant veut éviter les Hammes,

Un vil soudard le repousse au charnier.

Maar laat ons ook de lichtzijde van dezen gruwelijken oorlog niet vergeten. Laten wij wel bedenken, dat de wreede oorlog ook een zuivering houdt in de rijen der Burgers. Want dat er valschaards en trouweloozen onder hen verkeerden, de geschiedenis van de beide jaren heeft het bewezen. Maar de lucht is gehuiverd, de bokken zijn uit den schaapsstal verdreven. Straks, als het onweer voorbij is, zullen de Zuidafrikaansche Republiek en de Oranje-Vrijstaat groot en machtig worden, steunend op een degelijken ondergrond en op een gezonden, frisschen kern. Zwaar is de strijd, dien de trouwe Afrikaanders te voeren