is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het (jroot aantal afbeeldingen die den tekst uitnemend verduidelijken, zullen voorkomen, dat, zooals tot heden steeds geschiedde, boekwerken ter hand worden genomen, die met een ander doel geschreven zijn en daardoor tot verwarring aanleiding geven. Ook door de wijze van uitvoering onderscheiden zich de figuren gunstig van die in het meerendeel der mij bekende leerboeken over ziekenverpleging. Hel boek is bevattelijk en onderhoudend geschreven en onnoodige geleerdheid is vermeden, zoodat ik niet twijfel of het zal zijn weg vinden.

Mijns inziens is het echter uitsluitend geschikt voor verpl. van beroep, en niet voor hen die zich op ziekenverpleging wenschen toe te leggen zonder zich ook tevens practisch te bekwamen. Dit acht ik echter geen nadeel maar juist een voordeel, omdat het dilettantisme op dit gebied ongewenscht is.

Eene aandachtige lezing leert echter dat het boekje zoowel geschikt is als handboek voor de verpl. die reeds practisch en theoretisch gevormd zijn, als wel als leerboek voor de eerstbegmnenden naast het gesproken woord der leermeesters.

J. VAN DEVENTER Szn.

ME EKEN BERG,

Najaar van 1898.