is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spannen. Dat oogonblik kenmerkt zich door het plotseling „kleiner" worden van den pols en noemt men „collaps en het zal kunnen voorkomen dat een dokter, die deze gevaarlijke bijomstandigheid meent te moeten vreezen, aan de verpl. opdraagt goed op te letten op de grootte van den pols en hem onmiddellijk te waarschuwen in geval deze bezorgdheid Verwekt. Ik ben in dergelijke omstandigheden meermalen onnoodig gealarmeerd, omdat men bij het lang vasthouden van den onderarm onwillekeurig minder sterk gaat drukken en daardoor den indluk krijg dat de pols minder sterk slaat; maar een dokter zal dat nooit kwalijk nemen en men bedenke dat te laat waarschuwen veel ernstiger gevolgen kan hebben.

Soms wordt de naderende dood aangekondigd door een onregelmatigen pols; van nog andere eigenaardigheden van den polste spreken acht ik voor de verpl. niet van waarde. Dat zij zich oefene in het polsvoelen, opdat zij in staat zij op groote veranderingen in frequentie of grootte den geneesheer te kunnen opmerkzaam maken.

HOOFDSTUK III.

I)E ADEMHALING.

48 § 1. De lucht. Ik heb al met een enkel woord aangeioerd, dat de mensch behalve de besproken voedsels nog iets anders noodig heeft om te kunnen leven, n.1. zuurstof. Zuurstof is eene vluchtige stof, een gas, een deel van de lucht. Gas noe™en we niet alleen hetgeen we branden in onze gaslampen, doch alle dergelijke stoffen die zoo ijl zijn. Zoo is lucht ook een gas, of liever een mengsel van hoofdzakelijk drie gassen: zuuisto, stikstof en koolzuurgas. De eerste van die drie is hetgeen maakt dat wij zonder lucht niet leven kunnen, de andere bestanddeelen kunnen we best missen. Toch zouden we in eene atmosfeer die alleen uit zuurstof bestond niet kunnen leven; dat zou te sterk zijn; nu is die zuurstof als het ware verdund met stikstof koolzuurgas.

Het bloed is nu ook voor de zuurstof, evenals voor het voedingsvocht, waarin, zooals we gezien hebben, het voedsel veranderd wordt, het voertuig dat het overal rondbrengt in de organen, en terwijl het voedingsvocht in het bloed gebracht wordt door die buis,'die ontstaan is uit de samenvloeiing van al die kleine chijlvaaties, die door de wanden der darmen het voedsel opzuigen, zoo komt de zuurstof in het bloed door de longen. Laten we zien op welke wijze.