is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koolzuur, water en pisstof (ureum *); het koolzuur raakt het bloed in de longen kwijt en gedeeltelijk ook door de huid • het ureum wordt door middel van de nieren met de urine verwijderd terwijl water op alle drie manieren verdwijnt.

In een volgend hoofdstuk zullen we zien hoe dit geschiedt voorloopig constateeren we alleen dat er in alle weefsels in elk' celletje voortdurend scheikundige omzettingen plaats hebben. Nu is het een in de scheikundige wetenschap bekend feit dat geen verbindingen plaats hebben zonder dat er tevens warmte ontstaat en dit zal dus ook in ons lichaam zoo zijn; vandaar de dierlijke warmte gedurende het leven, en het koud' zijn van een lijk. J

Levenlooze voorwerpen, de meubelen in een kamer, spijzen of wat ook, zijn wanner of kouder naarmate van de omgeving onze lichaamstemperatuur echter is onveranderlijk; of we\ winters in zomerkleederen door de open lucht gaan, of ons in een pels gewikkeld dooi eene Julizon laten blakeren, de temperatuur binnen ons lichaam blijft even hoog als in normale omstandigheden. Ziektetoestanden maken hierop alleen eene uitzondering en juist om deze te herkennen, is het van gewicht dat we een middel hebben om de temperatuur van het lichaam te meten We doen dit met thermometers.

§ 2. Thermometers. We hebben reeds terloops gezien dat by koorts 89 het hart sneller werkt, sneller achter elkander de golven bloed uit de linkerkamer in de slagaderen jaagt en we dus aan de polsen kunnen voelen dat er koorts is.

Er is echter nog een ander verschijnsel dat nog vaker gebruikt wordt om na te gaan of iemand koorts heeft, n.1. dat dergelijke patiënten altijd warmer zijn; bij het opleggen der handen voelt men liet al doch bemerkt het nog veel duidelijker door daarvoor gemaakte instrumenten, die thermometer heeten, letterlijk vertaaldwarmtemeters. J

■^eP, thermometer is in hoofdzaak een buisje met een bolletje gevuld met kwik en waarnaast een schaal geplaatst is. Door warmte zetten alle stoften uit; de kwik waarmede het bolletje gevuld is zal dus by verwarming hooger in het buisje opstijgen. Zetten we dus naast dat buisje een papiertje met streepjes en cijfers, dan kunnen we den volgenden dag nagaan of de temperatuur lager, even hoog of hooger dan den vorigen dag is. a ^m,^eiSe'Ükingen te kunnen maken, is het nu natuurlijk noodig dat alle thermometers bij eenzelfde temperatuur gelijk aanwijzen of ze groot of klein zijn, veel of weinig kwik bevatten. Het eenige wat er op zit is om de temperatuur van eene kamer, van een patiënt, \an badwater altijd te vergelijken met eene temperatuur die vast staat, onveranderlijk is; en dat is bijv. de temperatuur van kokend water. Kokend water is altijd even warm, of er een

') Klemtoon op de e.