is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk geschiedt dit dan ook bijv. bij blaasontstekingen ). Men spuit dan eerst lauw water of eene lauwe boorzuuroplossing in, die men er weer uit laat loopen en herhaalt dit zoo dikwijls tot het uitstroomende vocht volkomen helder is. Men kan dit met een der bovengenoemde eatheters of met een bijzonder daarvoor vervaardigde, zoogenoemde catheter a doublé courant doen. Dit instrument bestaat uit twee in elkander geschoven buizen; liet vocht stroomt er in door de binnenste en er uit door do buitenste (ng. 45).

Fig. 45. Catheter i\ doublé courant.

Dikwijls is water alleen reeds voldoende, in andere gevallen wordt daarna eene oplossing van sublimaat, van helschen steen (nitras argenti), van resorcine, van aluin, enz., enz., ingespoten, iets wat natuurlijk geheel ter beoordeeling van den geneesheer blijft. De beide kunstbewerkingen zelve echter worden door vele doctoren aan het verplegend personeel overgelaten, (wel te verstaan bij vrouwen; het inbrengen van een catheter bij een man eischt niet alleen eene zekere handigheid, doch eene nauwkeurige kennis van de ontleedkunde: van de richting waarin de urethra loopt en van de ligging der omringende organen), daarom nog het volgende over de manier waarop men den catheter inbrengt en over de voorzorgen die er bij te nemen zijn. , • inn

De urine is eene vloeistof die zeer gemakkelijk bederft, ook in wu de blaas en vooral wanneer er van buiten af onreinheden in ge; bracht worden. Nu behoeft het wel geen betoog dat ook zelfs bü zindelijke menschen (en hoevelen zijn dit niet) op die plaatsen allicht onreinheden zitten. Vooral geldt dit van kraamvrouwen, van vrouwen gedurende de periode, met witten vloed, enz., maar ook buitendien verzamelt zich in de plooien van de kleine labiën voortdurend huidsmeer, dat allicht door den catheter mede naar binnen zoude kunnen gevoerd worden en zoo blaasontsteking opwekken. Men brenge dus nooit een catheter in zonder de vulva goed schoon

gemaakt te hebben. Men neemt een plukje ontvette watten gedrenkt met eene sublimaatoplossing (bij gebrek hieraan met schoon water, slappe carbol of boorzuuroplossinir); brengt met de vingers van do linkerhand de labiën van elkander en maakt de omgeving van de urethra-opening goed schoon. Daarna brengt men, steeds de labiën van elkcuider houdende, den catheter in die opening, duwt hem zachtjes naar binnen zonder te dwingen, totdat do uitstroomende urine bewijst dat het eind in do blaas aangekomen is. Invetten met olie of vaseline is hij het catheter Lieer en van vrouwen o nnoodici en daarom verwerpelijk. De catheter zelf moot natuurlijk ook schoon

•) Lat. cystitis.