is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgevoerd door het wreven met beide met vaseline ingesmeerue duimen van den omtrek van de borst naar den tepel. Van zuigglazen heeft men verschillende vormen; het zijn glazen napjes voor het opvangen van de melk met eene inrichting om er aan te zuigen. Niet alleen aangenaam maar ook nuttig is het aanleggen van een verband, een zoogenoemd suspensorium mammae ), dat

de borsten steunt. , , ,

Om de zogafscheiding geheel te doen ophouden legt men watten al of niet bestrooid met kamferpoeder op de borsten, ook weder in een steunend verband; na enkele dagen reeds houdt de afscheiding op om niet weder terug te keeren dan na een volgenden partus.

146 Eene zeer pijnlijke omstandigheid bij het zoogen is het ontstaan van kleine wondjes, barstjes ot kloven in de tepels; deze kunnen zoo pijnlijk zijn, dat al heeft eene moeder er wat smart voor over om haar kind te drinken te geven, de grootste zellbeheeisching dikwijls niet in staat is om de pijnen te verdragen. Daarenboven verergert de toestand elke maal dat het kind aangelegd wordt. Het best is het natuurlijk weer om den loestand te voorkomen en dit kan men door uiterste reinheid: telkens als het kind de boist gehad heeft moeten de tepels afgewischt en schoongemaakt worden, net is de verzurende melk die er op blijft zitten en zoodoende de teere huid ziek maakt. Zijn die kloven eenmaal ontstaan, dan beveiligt men den tepel gedurende het zoogen met een tepelhoedje van caoutchouc of een van glas met een caoutchouc speentje (hg. b<) en wende overigens de door den dokter aangegeven jehandelings-

WZuigtaniiet kind de borst niet geheel leeg, dan gebeurt het wel dat een enkele kwab van de klier, die zich met voldoende heeft

i i.1 „ J I »-s rrn n f rjnttün Zin T~»11 D Ml K

Kunnen Oliueuigen, up gaao VI.

wordt. Ook dan is massage op de boven aangegeven w\jze de aangewezen manier van behandelen. Men kan deze wrijvende massage dan echter ook combineeren met een anderen vorm, die overigens meerde bedoeling heelt kwijnende zogafscheiding op te wekken, ik bedoel het kneden. Men plaatst den ingevetten duim op de pijnlijke plaats of in het algemeen op verschillende plaatsen van de borst, en maakt, zacht drukkende en knedende, kringvoimige bewegingen. Ook kan men meestal wel elke kwab afzonderlijk tusschen duim en overige nornon t»n Hnartiis^r.hpn Zftch t kneden.

VliliiClO Vil —

. Fig. 67. Tepelhoedje. Eene andere ziekte van het kraambed, die

de verpleegster kennen moet, is de kraamvrouwenkoorts. Ik heb reeds vroeger eens gezegd dat koorts geen ziekte is maar een verse hfnsel vin ziektef In het kraambed kunnen verschillende ziekten voorkomen die met koorts gepaard gaan, en nu we tegenwoordig de oorzaken en de verschijnselen der verschillende ziekten kennen, noemen we ieder bij haar eigen naam en is het algemeen begiip van kraamvrouwenkoorts zonder aanduiding van oorzaak ve oudeid. Al die kraambedziekten zijn echter een gevolg van lietze We n l. onreinheid. Kaar aanleiding van het toucheeren heb ik er reeds op

') Zie Afd. III, Hfdst 111, § 2.