is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het veronachtzamen van dezen maatregel heeft nog een ander en wel ernstiger gevolg, n.1. de zoo vake kinderdiarrhee, de „groenpoeperü" zooals het volk het noemt. Jaarlijks sterven hieraan eene groote menigte kinderen, meestal dezulke die met de flesch gevoed werden, en toch kan de geheele ziekte voorkomen worden door voldoende reinheid van het mondje. De bakers weten natuurlijk weer de oorzaak aan iets anders dan eigen zorgeloosheid toe te schrijven: het heet dat de kinderdiarrhee komt van het tandjeskrijgen en juist wel goed is. Onnoodig om op het onzinnige van deze redeneering te wijzen, 't Spreekt wel vanzelf dat het geheel verboden is het kind een dot in den mond te .geven om *le'; zoet te houden: evenmin een v;jg in een lapje gewikkeld als de speen van een zuigflesch.

Wordt het kind niet geregeld gewasschen, dan geraakt de teedere ioo huid Ucht in eene pijnlijke ontsteking, het zoogenoemde „smetten . Vertoont het zich aan de billen tengevolge van veel urineeren ot te dunne ontlasting dan is het beste er in het geheel niet met water aan te komen, maar, telkens als het kind zich bevuild heeft, de verontreinigde plaatsen af te betten met een watje met slaolie. Geregeld baden, goed afdrogen en het aanwenden van een dooiden dokter voorgeschreven strooipoeder of zalf brengen overigens snel genezing. Van de strooipoeder moet men echter niet meei dan een dun waasje over de vochtige plaatsen strooien; er mag geen korst van komen.

Zooals gezegd, wordt het kind het eerst eenige uren na de geboorte aan de borst genomen; gedurende de eerste paar dagen mag dit telkens als het kind trek heeft geschieden; het is echter wenschelijk zoo spoedig mogelijk daarin eene zekere regelmaat te brengen. Al vroeg moet het kind gewend worden om des nachts 7 a 8 uren achter elkander te slapen en overdag niet meer dan een keer of zes de borst te krijgen. Wanneer men niet nadenkt, schijnt het hardvochtig om het kind maar te laten schreeuwen, het is echter wezenlijk in zijn belang en ook in het belang van de moeder, die juist in den eersten tijd haar nachtrust zoo noodig heeft, 't Is verwonderlijk om te zien hoe spoedig de kinderen blijven doorslapen als zij bemerken hun zin niet te krijgen. Maar buitendien is regelmaat in de voeding wenschelijk'. Geheel verkeerd is het, zooals zoovele moeders doen, om haar kind zoodra het maar schreeuwt de borst te geven of een flesch klaar te maken. De vorige portie moet eerst verteerd en de maag tot rust gekomen zijn, en het kan juist wel zijn dat het kind schreeuwt door de gevolgen van zijne overvoeding.

Zonder twijfel is de natuurlijke voeding, d. w. z. het geven van de moederborst, het beste. Uit verschillende statistieken blijkt dat van de aldus opgevoede kinderen veel minder sterven, beter groeien en nog na jaren door hunne sterkere gezondheid het bewijs leveren van deze stelling.

Er kunnen echter redenen zijn (overlijden of ziekten van de moeder) waarom een kind de door de natuur aangegeven wijze