is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik behoef wel niet te zeggen dat er sinds jaren ontzaglijk veel en in allerlei richtingen met eene groote mate van schranderheid door verschillende geleerden moet geprobeerd en onderzocht zijn, om te weten te komen wat er reeds nu bekend is omtrent de voorwaarden van leven, ontwikkeling, dood dier slechts met het microscoop zichtbare organismen. Sinds Lister (geb. 5 April 1827 in Engeland) in 1877, zonder nog te weten wat de oorzaak der wondettering was, maar met genialen blik inziende dat wonden behandeld moesten worden met middelen in staat om van buiten af ingekomen ziektekiemen te dooden en daarna van de lucht afgesloten te houden, zijne beginselen bekend maakte; nadat Pasteur (geb. 27 December 1823 in Frankrijk overl. 28 September 1895) door eene reeks scherpzinnige proeven bewees dat er geen leven in doode stof kan ontstaan en anders licht bedervende stoffen volkomen tegen bederf kunnen gevrijwaard worden door de lucht die er bijkomen kan te zuiveren; nadat vervolgens Koch (geb. 11 December 1843 in Duitschland) aangegeven had hoe men de verschillende bacteriënsoorten op aardappelschijfjes, gelatine, enz. kweeken kan en in hunne eigenschappen bestudeeren, hebben een groot aantal onderzoekers proeven genomen met verschillende stoffen, om na te gaan welke het snelst en het zekerst doodend voor bacteriën zijn. Vele zijn bevonden aan de vereischten te voldoen, doch die kunnen echter niet alle voor wondbehandeling gebruikt worden, daar de wonden zelf er natuurlijk niet onder lijden mogen.

De besmetting van wonden wordt gewoonlijk aangeduid met 177 het woord „infectie" of „sepsis" en de ontsmetting met den term „desinfectie" of „antisepsis"; na desinfectie is eene wond zonder sepsis of „aseptisch", maar blijft altijd een vruchtbaren voedingsbodem voor de bacteriën; een instrument, een stuk gaas echter zijn na desinfectie onvruchtbaar, „steriel", zoodat men in plaats van desinfecteeren van instrumenten en verbandstoffen, ook kan spreken van steriliseeren.

Het desinfecteeren, het dooden van bacteriën, nu kan geschieden door de volgende middelen:

Sublimaatoplossing. Sublimaat is eene kwikverbinding. Alle 17o kwik verbindingen zijn zware vergiften voor al wat leeft, en sublimaat is dit in zulk eene hooge mate dat de mensch slechts enkele milligrammen zonder gevaar kan innemen en eene oplossing van 1 deel op 300.000 deelen water reeds in staat is om bacteriën te dooden. Er is geen chemisch desinfectiemiddel dat in werking hiermede overeenkomt; ongelukkig echter staan er andere eigenschappen tegenover die een algemeen gebruik in den weg staan. In de eerste plaats tast het metaal aan, zoodat instrumenten die men er mede gedesinfecteerd heeft, zwart worden, bros en na eenige malen breken..