is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het hoofd als tegen het geheele lichaam, spuitende uit in het rond loopende, aan de binnenzijde van gaatjes voorziene buizen.

Een derde vorm van het toepassen van water zijn de inwikkelingen. De patiënt wordt geheel ontkleed 111 een kletsnat met koud water gedrenkt laken, of in lakens waartusschen stukken ijs HgSen gewikkeld en daaroverheen een wollen deken geslagen. Men laat hem zoo rustig te bed of op een ruststoel liggen, of masseert het Éjeheelo lichciciin onderhcind. ok.q

En ten vierde behooren hier de zoogenoemde PRiESNiTz'sche ) 258 inwikkelingen genoemd te worden, die bestaan in vochtige doeken bedekt met een voor water ondoordringbare stof om den romp of de extremiteiten gewikkeld. Dikwijls worden deze ook aangewend bij longontsteking en pleuritis, maar zeker nog vaker hi de chirurgie, in die gevallen waarbij men vroeger pappen gebruikte. Het beginsel is trouwens hetzelfde, n.1. het verkrijgen van vochtige warmte, terwijl men dit doel veel gexnakkelijkei bereikt door de steeds constante warmte van het lichaam en liet vocht uit een lap neteldoek, waarvan men liet verdampen belet door de bedekking met een stuk tal, te gebruiken, dan door het aanwenden van eene uitdrogende en afkoelende pap. Oo één ding moet ik sterk drukken, n.1. dat de impermeabele stof over den vochtigen lap heenreiken moet. Het stuk taf moet grooter zijn, omdat anders de uitstekende rand van den lap uitdroogt en langzamerhand ook aan het bedekte gedeelte water onttrekt echter weer niet te groot omdat het op de huid een onaangenaam gevoel geeft indien de guttapercha er op blijft kleven.

Al deze methoden worden, al of niet gecombineerd met electriciteit en massage, sinds jaren in zeer vele daarvoor byzondei ingerichte sanatoria toegepast. Sommige daarvan adverteeren tegenwoordig dat ze de methode van den pastoor Kneipp aanwenden eene methode waarvan het goede niet nieuw en het nieuwe met eoed is. Zooals in het begin van de achttiende eeuw een Siciliaansche monnik, in het begin van deze eeuw de Silezische boer alles en allen met water beweerden te kunnen genezen, zoo was het aan et eind dezer eeuw een Beiersch pastoor, die meende meer nu" te kunnen doen door zich te bemoeien met zaken waarvan hy seen verstand heelt, dan door zich als schoenmaker b<j zijn leest te houden. Het is wel treurig dat iemand, die in staat is om een boekje met zooveel zelfs tegen een gezond leekenverstand indru'schenden onzin te schrijven, nog eenigen opgang kan maken bij lieden die prijs stellen op den naam van beschaafd mensch. Zooals enkele gevallen van succes van Sequah, en eigenlijk van de meeste

„„„ hnpr dip tusschen de jaren 1830—50 eene watergenees-

•) Priesnitz was eeri Silez sche boer a,e tusscnen ^ ^ a)g kwakzalver

inrichting had, die * eenèzen- eer«t nadat talrijke teringlijders en hartzieken

fn zhne inrichting overleden waren, doordat hij geen diagnose maken kon stelde hij als

regel geeï patienL v^ht aanwenden

die Wj "elfgnoo°itBtoegepast heeft, n.1. de bedekking met eene voor vocht ondoordringbare stof.