is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken. De natuur kent echter geen grenzen, en zoo zijn er verschillende ziektevormen die den overgang vormen van ziekten van een of ander orgaan tot ziekten van den geest en ook diegene, die zich niet bepaald aan krankzinnigenverpleging wenscht te wijden, zal toch van tijd tot tijd met dergelijke zieken in aanraking komen en dus moeten weten hoe zich te gedragen om niet in het nadeel van den patiënt te werken. Er is zelfs ééne ziekte die alleen in hare ernstigste vormen tot de krankzinnigheid gerekend wordt en in de lichtere graden in de gewone ziekenhuizen of thuis behandeld wordt, ik bedoel de

§ 1. Hysterie. Van de hysterie *) geldt, ik zou haast zeggen «o<3 in nog meerdere mate, wat ik van de syphilis gezegd heb, dat het n.1. eene ziekte is waarover men onder leeken niet durft spreken. Menige moeder zou het hoogst kwalijk nemen indien men in gezelschap over hare hysterische dochter sprak, maar niet als men het over haar rheumatischen echtgenoot had. En toch is het een eene ziekte als het ander.

Hoe komt dat? Doordat de leeken met hunne medische kennis altijd een tijdperk ten achter zijn. Wat de geneeskundigen van eene vroegere periode meenden, is thans hoogste wijsheid van de oningewijden.

Het woord hysterie is afgeleid van hystera, het Grieksche woord voor uterus, en deze benaming is begrijpelijk als men weet dat men vroeger meende dat de ziekte alleen bij vrouwen voorkwam en dat haar oorzaak in afwijkingen van dat orgaan moest gezocht worden, in het bijzonder indien het niet tot zijn natuurlijk doel gebruikt werd. En zoo is langzamerhand de uitdrukking hysterisch gelijkluidend geworden met manziek, trouwlustig, verlangend naar den coitus. Vandaar dus de verontwaar diging van de bovengenoemde moeder. Nu is het wel waar dat sommige ziekten der geslachtsorganen eene aanleiding zijn tot het optreden van hysterie, maar zeker niet meer dan die van andere organen, en het is dus volkomen onbillijk om de bovengenoemde gevolgtrekking te maken.

Eene afdoende omschrijving in korte woorden van hysterie te geven is niet mogelijk; het is eene ziekte die onder zoovele totaal verschillende vormen optreedt, daarenboven zoo moeielijk te begrijpen, dat ik er niet over denken zou om er in dit leerboek over te spreken, ware het niet dat het van zoo groot belang voor de verpl. is. Zonder kwestie hangt het grootste deel van het gelukken der behandeling van deze ziekte van eene oordeelkundige verpleging af, en ik zal dus trachten door het ontwerpen van een beeld, zooals zij zoo vaak gezien worden, er een denkbeeld van te geven. Ik zal daarbij voornamelijk letten

*) Klemtoon op rle.