is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwak of is het een erg ingrijpende of langdurige operatie geweest dan is het ook van belang om op te letten of de ademhaling diep genoeg en regelmatig is, evenzoo of de pols niet vermindert of onregelmatig wordt, in welke gevallen onmiddelijk de dokter gewaarschuwd moet worden.

Dat er kort na de operatie wat bloed door het verband komt, is niet ongewoon, ondervinding moet de verpl. leeren wanneer dit de maat overschrijdt. Met de tegenwoordige operatie-methoden en wondbehandeling komen nabloedingen niet zoo vaak voor als vroeger, toch denke men altijd aan de mogelijkheid. Soms zal het noodig zijn het verband weer af en de wond weer open te maken, in andere gevallen zal een drukverband aangelegd worden.

Is het bloedverlies onder of na de operatie groot geweest dan past men de middelen toe die we vroeger besproken hebben, in het bizonder de autotransfusie en de zoutwater-injectie (zie 38 en 39).

Braakt de patiënt gedurende de eerste uren dan behoeft het geen betoog dat men de maag met rust moet laten, maar ook indien de toestand na de operatie schijnbaar uitmuntend is, zij men op zijn hoede. Vaak brengt men de poppen aan het dansen door te meenen dat men nu ook wel alles wagen kan. Het beste is dan de proef te nemen met lauw water, des zomers van kamertemperatuur, des winters een weinig verwarmd. Blijft dat er in dan kan men na eenige uren lauwe water-en-melk probeeren, en, gaat ook dit goed, dan enkele melk. Het bloedverlies doet den patiënt behoefte gevoelen aan vochttoevoer, waarin men voorzien moet als de maag het gedoogt. Omtrent het gedurende de eerstkomende dagen te volgen dieet raadplege men den geneesheer.

Bij alle geopereerde patienten moet nauwkeurig temperatuur opgenomen en genoteerd worden. Ik heb vroeger (zie 92) reeds op het gewicht hiervan opmerkzaam gemaakt, omdat de dokter naar het resultaat hiervan zijn handelingen moet richten. Een matige temperatuursverhooging den dag zeiven of den volgenden dag van de operatie heeft geen beteekenis, als de patiënt althans niet reeds vóór de operatie febriciteerde; deze kan ook bij volkomen aseptische operaties optreden. De koorts die aanleiding geeft tot het vermoeden van sepsis treedt pas den 8en of 4en dag op.

298 Hulp aan stervenden, afleggen van dooden. Eene verpl. moet eenigszins kunnen beoordeelen of een patiënt zoo ernstig ziek is dat het binnen korten tijd zal afloopen. Het onmogelijke wordt ook van haar niet gevergd: het is bekend genoeg dat de dood zelfs den meest ervaren medicus wel verrassen kan; in veel gevallen echter is de voor de deur staande afloop wel te voorzien voor iemand die wat ondervinding heeft. De ervaring moet dan ook in dit opzicht de eenige leermeesteres zijn; het dunkt mij niet wenschelijk om door het opgeven van