is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben terwijl de pols nog door slaat (niet omgekeerd), de pols kan echter ook niet meer te voelen zijn en dat toch het hart zich nog samentrekt. Maar wanneer men van geen van beiden meer iets bemerkt, daarenboven de iris ongevoelig voor licht is en nog meer wanneer de cornea dof wordt (door het ophouden van de traanafscheiding) en bij het indrukken zijne elasticiteit blijkt verloren te hebben, kan men wel zeker zijn dat het 300 leven uit is. Bevestigd wordt dit na eenige uren door het stijf worden van alle spieren; onmiddellijk na het ingetreden zijn van den dood zijn natuurlijk alle spieren slap, maar na eenigen tijd, soms zeer kort na het overlijden, soms pas na een etmaal, begint het protoplasma der spieren te stollen, ze worden hard en stijf en zelfs met groote kracht is het onmogelijk arm of been te buigen. Dit verschijnsel heet de lijkstijfheid; na enkele uren houdt het weer op. Betrekkelijk kort na den dood, dus in den tijd dat familieleden en vrienden nog eens voor het laatst een biik op den afgestorvene komen werpen, is het dus niet meer mogelijk om half openstaande oogen of een opengezakten mond te sluiten; men denke er dus aan zoo spoedig mogelijk de oogleden neer te drukken, den onderkaak met een doek om het hoofd te bevestigen totdat hij door de lijkstijfheid staan blijft, het lichaam te strekken en de armen over den romp te kruisen.

301 Daarna volgt het afleggen, dat bestaat in het ontkleeden, reinigen en weder aankleeden met de kleederen waarmede het lijk begraven zal worden (arme lieden worden in een laken gewikkeld dat op eene bepaalde manier dichtgespeld wordt, terwijl Israëlieten ook in dit opzicht aan hunne oude gebruiken vasthouden); een stuk hospitaallinnen moet onder het lijk gelegd worden, daar spoedig na den dood dikwijls uit de lichaamsopeningen een bloederig vocht begint te vloeien dat het beddegoed zou bederven; het wordt toegedekt en alleen het laken over het hoofd geslagen.

Dat het bedde- en lijfgoed van eiken overledene per se vernietigd moeten worden is een allen grond missend vooroordeel. Vraag aan den dokter of in het onderhavige geval de genoemde goederen vernietigd of gedesinfecteerd moeten worden, of zonder verdere voorzorgen gebruikt mogen worden.