is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets anders te doen dan dit op te vangen en onschadelijk te maken; is de afscheiding echter maar matig, dan droogt het vocht aan den omtrek van het verband in, vormt eene korst en belet de verdere afscheiding. Voor zulke gevallen legt men eene impermeabele stof tusschen gaas en watten of over het geheel heen; de verdamping is dan geheel belet en het nakomende vocht wordt niet door het reeds vroeger afgescheidene verhinderd af te vloeien. Ook indien het er ons om te doen is, bijv. bij eene beginnende phlegmone sublimaat of alcohol in het weefsel te doen opnemen, harde wondranden week te maken vochtige warmte aan te wenden, het vastkleven van verbandstof aan licht bloedende granulaties te verhinderen, enz., gebruiken we in ons verband eene de verdamping tegenhoudende stot. Ook dit noemt men PRiESNiTz'sche verbanden (zie 258). Hetgeen men vroeger bedoelde met warme pappen, d. w. z. vochtige warmte te verkrijgen, bereikt men tegenwoordig door de aanwending van PRiESNiTz'sche verbanden. Het vocht brengen we aan dooi drenking van de compressen, de warmte levert het eigen lichaam van den patiënt en het ontwijken van beide beletten we door de impermeabele stof. Tenzij er eene etterafscheidende wond is, behooren dus tot een Priesnitz'scIi verband eigenlijk geen watten.

Omtrent het alcoholverband moet ik opmerken, dat men van 309 het geheel afsluiten een slechten invloed op de^ huidvreest..Voor zulk een geval wordt de lap van impermeabele stof van afstand tot afstand van openingen ter grootte van een kwartje voorzien.

De ouderwetsche lijnmeelpap heeft naast zijn goede eigenschapDen ook veel slechte: Vooreerst is de warmte er van zoo moeiehjk te regelen, zoodat huidverbrandingen ten gevolge van te warme pappen lang niet zeldzaam zijn. Ten tweede verliest hu zijn warmte zoo spoedig, iets minder spoedig indien men wat glycerine er over giet- en ten derde is hij niet erg zindelijk en in geen geval aseptisch te houden. Behalve de bovengenoemde Priesnitz sche verbanden is het volgende een zeer goede verbeterde editie van de pap- Over een met warm water gedrenkte flanellen lap legt men een' ijszak met heet water gevuld en daarover heen een flinke dikke wollen lap.

Ten slotte behoort bij een verband iets dat het bevestigt, op zijn plaats houdt en waarvoor zwachtels, doeken, kleefpleister, collodion, enz. gebruikt worden. De meest gebruikelijke zwachtels zijn van flanel, van linnen, van gaas, van cambric of van katoen.

In den tiid toen men nog alleen heil verwachtte van carbol, toen er nog weinig andere antiseptica bekend ot in gebruik waren en toen men nog geleid werd door eene zekere geheimzinnige doch volkomen begrijpelijke vrees voor die bacteriën, wier schadelyken invloed men zag, doch van wier levens- en ontwikkelingsvoorwaarden men nog zoo weinig wist, toen men m. a. w. de antiseptiek