is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 Een zwachtelverband op een oog *) heet een monoculus **) en wordt op de volgende wijze aangelegd: Men begint op de wang en gaat met den zwachtel schuin over het hoofd naar de kruin aan den gezonden kant, daalt langs het achterhoofd af, gaat onder het oor aan den zieken kant door en komt zoo weer op de wang. De volgende toer bedekt den vorige gedeeltelijk, kruist hem op het oog en gaat, den vorige weder bedekkende maar nu over den anderen rand, weer over het hoofd. Zoo komt iedere volgende toer een weinig horizontaler te liggen, totdat de laatste dwars over het voorhoofd komt.

Van hoofdverbanden geldt meer nog dan van cenig ander verband dat men ze niet uit boekjes kan leeren; ik wil het verdere er van dan ook aan de practische lessen overlaten.

Een verband om eene amputatie-stomp of om een door het heelemaal in watten inpakken van eene hand tot eene stomp gemaakten onderarm legt men op de volgende wijze aan: eerst

Fig. 97a. Het midden van den zwachtel.

legt men eenige toeren aan den voorkant over de stomp zoo dat ze straalsgewijze naar de zijkanten loopen, in het midden beginnend en afgewisseld

een toer naar beiae zijaen, aaarna Kinverband(F,w„

gclclt men Vcin den meest ZljW3.8.rtS Wijze van aanleggen,

liggenden straal ongemerkt over in circulaire toeren, waarop dan eene dolabra volgt.

325 Een verband om de vrouwelijke borst zoogenoemd „op te dragen", kan bestaan uit eene spica tusschen de beide mammae of uit eene spica om den schouder, al naarmate men eene of beide borsten opbinden wil, en waarbij het gedeelte dat om den romp gelegd wordt als suspensorium dienst doet (fig. 98a enb).

326 Rekverbanden zijn verbanden die aangelegd worden niet om de zieke plaats zelf te beschutten doch om, zooals het woord aanduidt, te zorgen dat de twee uiteinden van een gebroken been niet langs elkander schuiven, dat de beide beenuiteinden in een gewricht elkander niet aanraken, dat een opgetrokken lid weder recht getrokken wordt, enz. Het meest komen ze voor aan de onderste ledematen, en men kan ze op verschillende wijzen aanleggen. Vooreerst van hechtpleister: men knipt eene

*) Zie ook 119.

••) Klemtoon op de tweede o.