is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende, desinfecteert men ze eerst op eene of andere wijze (door ze eerst met spiritus af te wasschen, en daarna geruimen tijd in een of ander antisepticum te laten liggen, ot door ze te koken) en droogt ze daarna af met gesteriliseerde watten of gaas. Vóór de operatie legt men ze op een tafeltje met glazen blad dat stevig met sublimaat afgewreven is, 111 een gedesinfecteeiden "lazen bak, of op eene laag watten waar overheen een stuk gesteriliseerd neteldoek uitgespreid is. Gedurende de operatie wascht men de gebruikte instrumenten telkens af met gestel 1liseerd water of met salicylzuur-oplossing. Deze methode is zeer aangenaam en aanbevelenswaardig voor operaties, die men geruimen tijd van te voren weet, zoodat men alles op zijn gemak kan klaar maken, en voor die gevallen waarbij men zeer veel instrumenten noodig heeft, zoodat het voor het overzicht een voordeel is als ze niet al te dicht op elkander liggen, of zoek raken in de langzamerhand door bloed en wond vocht tioebel

wordende instrumentenbak.

Zeer veel opgang heeft in korten tijd de behandelingsmethode 365 gemaakt zooals die in zwang is in de operatiekamer van den grooten Duitschen chirurg, Prof. von Bergmann, en welke zijn assistent Dr. Schimmelbusch gepubliceerd heeft. Inderdaad heeft zij ook enorme voordeelen. Vooreerst absolute zekerheid en ten tweede eenvoudigheid. Volgens hem kookt men de instrumenten gedurende een tien minuten in eene l»/0 sodaoplossing ). Mocht er van eene vorige operatie nog hier of daar een bloed- ot pusviekie zijn blijven kleven, dan laat dit onder den invloed van de soda gemakkelijker los dan in enkel water; daarenboven heeft eene soda-oplossing als zij kookt eene nog iets hoogere temperatuur, nl. 104", en krijgt men ook minder die zwarte vlekjes op het metaal, zooals zoo vaak door het koken in enkel water.

Wil men geheel gewaarborgd zijn tegen deze onschadelijke doch onfraaie verkleuring van het nikkel der instrumenten, dan moet men zorgen dat er geen luchtbelletjes aan blijven kleven. Als de vloeistof warm begint te worden en men de luchtbelletjes zich vormen ziet, veegt men even met een grof penseel over de instrumenten, of' tracht ze door stooten tegen de kookpan te verwijderen.

De instrumenten die in een metalen gazen mandje in het kooktoestel gebracht zijn, worden daarna met mandje en al, zoodat men ze niet behoeft aan te raken, in een glazen bak geplaatst, die natuurlijk eerst in eene sterilisatie-oven of door

*i Het verdient aanbeveling daarvoor geen soda uit den groothandel te nemen, maar dn eaibonas sodae van den apotheker. Tot nadeel mijner Instrumenten heb lk bevonden dat de eerste soms zwavelverbindingen bevat, welke het koper en het nikkel dei instruinenten aantast.