is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedraaide reepjes kattendarm, dus geheel en al dierlijke stof; van catgut tusschen de weefsels is na enkele dagen of maanden (al naar de toebereiding) niets meer terug te vinden. Ook setola 374 of fil de Florence (de met azijnzuur behandelde inhoud van het spin-orgaan van de zijderups) is, hoewel na langeren tijd, oplosbaar in de lichaamssappen. Het is een zeer stevig, goed desinfecteerbaar, maar ook zeer duur hechtmateriaal.

Verder wordt ook gebruikt zilverdraad in verschillende dikten 375 en fijn nikkeldraad, en in den taatsten tijd aluminiumdraad of draad van aluminiumbrons. Het nieuwste op dit gebied is de door Pagenstecher verzonnen prepareering van garen met celluloid; dit hechtmateriaal heeft behalve zijn gladheid ook nog zijn goedkoopte voor en zijn betrekkelijk groote sterkte bij geringe dikte*).

Onnoodig te zeggen dat alle hechtingsmateriaal zoo zorgvuldig mogelijk gedesinfecteerd moet worden; men moet er nog angstvalliger dan voor de instrumenten voor zorgen. Zijn deze slechts een oogenblik met de weefsels in aanraking, het hechtmateriaal blijft er nog gedurende eene week mede in innig contact. Onvoldoende gesteriliseerde zijde of catgut kan het succes van de meest aseptisch gelukte operatie bederven en werkelijk gebeurt dit helaas wel; bij de bespreking van de wondgenezing heb ik er reeds op gewezen dat de steekkanaaltjes der naalden in ware etterbuisjes veranderen kunnen en welk een nadeel dit voor de wond heeft. De grootste verantwoordelijkheid rust hierbij op de verpl. wier taak het is voor dit onderdeel te zorgen, en zij moet er dus rustig haar tijd voor nemen om hechtingsmateriaal in voorraad te maken en'dan de kleinste voorzorgen in acht nemen.

De zijde is zeker wel het gemakkelijkst te steriliseeren; men 376 kookt ze eenvoudig een uur of drie op glazen spoelen gewonden in sublimaat"); daarna bewaart men ze tot het gebruikt in 5 % carbol. Dit laatste heeft wel het bezwaar dat de steekkanaaltjes daardoor gecauteriseerd zouden worden, maar men kan dit vermijden door de draad voor het gebruik in de gereedstaande carboi-sodaoplossing af te spoelen; ze in sublimaat te bewaren is slecht voor de naalden, waarvan de veerende oogen daardoor dikwijls breken. Het is niet voldoende om de zijde een paar minuten vóór de operatie in antiseptische vloeistoffen te leggen, wel stellen velen zich tevreden met de zijde tegelijk met de voor de operatie bestemde instrumenten uit te koken. Op dezelfde wijze wordt setola gesteriliseerd.

Ook drenkt men de zijde wel met oplossingen van antiseptica,

*) Het celluloidgaren iCelluloidzwin) is verkrijgbaar in 6 verschillende dikten by Lütgknai! & Co. te Crefeld u 050 M. de 2 gr., d.w.z. ongeveer 80 M. van n®. 1, de dunste, of 12 M. van n°. 5, de dikste soort.

**) Niet in carbol, daar deze spoedig uit de oplossing verdampt is.

ie