is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

infiltratie-anaesthesie, een volkomen ongevaarlijke, alleen maar wat omslachtige wijze om het doel te bereiken. Eene slappe cocaine-oplossing wordt in de bovenste laag van de huid gespoten, deze dan ingesneden en vóór elke verdere snede telkens eerst het weefsel opgespoten met de vloeistof. Deze verdringt dan alle bloed en weefselvocht en maakt daarmede die plaats ongevoelig.

Welke stof men ook inspuit, altijd behoort voldaan te zijn aan de strengste eischen von de asepsis: de huid behoort degelijk gedesinfecteerd te zijn, evenals de handen van operateur, assistent

en verpl., en de instrumenten en utensiliën die er bij gebiuikt moeten worden. Behalve het spuitje met zijne canule moet uus ook het bakje, waarin men de vloeistof voor het gebruik giet, volgens de regelen van de kunst gedesinfecteerd zijn.

§ 5. De operatiekamer. Met de kennis uit de voorgaande paiagrafen geput zal nu de verpl. haren bijstand moeten verleenen bij operaties. De aard dezer hulp is velerlei. Wanneer ik nog afzie van het nut dat zij kan doen door zich van te voren wat met de te opereeren patienten te bemoeien, hen moed in te spreken en te vertellen hoe zij meermalen dergelijke operaties bijgewoond heeft die goed afgeloopen zijn, dan toch nog blijft haar werkkring aldaar zoo veelomvattend, dat het gewoonlijk aan verschillende personen opgedragen wordt.

Haar verschillende plichten in dit opzicht laten zich ondei drie rubrieken brengen: die welke betrekking hebben op de voorbereiding van de operatie, de hulp bij de operatie, en wat er na afloop te doen is. QQn

Met het oog op de voorbereiding van de operatie hebben we weer te onderscheiden tusschen hetgeen met den patiënt moet gebeuren en hetgeen in de operatiekamer gereed te maken is. Als vaste regel geldt, dat iedere te opereeren patiënt, indien er geen heel bijzondere door den geneesheer aan te wijzen redenen voor het tegendeel („contra-indicaties") zijn, gebaad wordt en vooral goed gewasschen op de plaats waar de operatie moet geschieden. Sommige operateurs wenschen dat de patiënt daarna onmiddellijk op de operatietafel gebracht wordt, andere oordeelen het beter dat hij na het bad nog wat rust neemt. Voor het laatste geval wordt hij te bed gebracht met schoon ondergoed; men denke niet: „och, dat wordt toch dadelijk bebloed en bevuild", aan de bedoeling van het bad zou voor een groot deel niet voldaan worden indien men er na weder de kleeren aantrok waarmede de patiënt gedurende de voorafgaande dagen heeft te bed gelegen. Moet de operatie plaats hebben op of in de buurt van behaarde deelen, dan moeten deze vóór het bad geschoren worden. Men vatte die woorden „in de buurt" zeer ruim op: bij ocne amputatie van do borst moeten de okselharen wegge-