is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek der ziekenverpleging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE.

De verschillende Theriiionietersctaaleii.

In § 2 van Hoofdstuk IV der eerste Afdeeling (89—94) hebben we gezien wat een thermometer is, waarop zijn gebruik berust, en hoe de verdeeling van de schaal op het voorbeeld van Celsius gemaakt is.

395 Een ander, Réaumur, een Fransch natuurkundige, zette 80 in plaats van 100 bij de temperatuur van kokend water en verdeelde zijne schaal' dus in 80 graden. Nog een ander, de Duitscher Fahrenheit, schreef er 212 naast; de nul zette hij niet op de plaats die de temperatuur van smeltend ijs aangeeft, doch daar waar het kwik eens op een bijzonder kouden morgen van het jaar 1709 stond. Het was toen zeer ver onder het vriespunt, zoodat zijn thermometer in smeltend ijs, vanwaar de anderen pas met nul beginnen te tellen, al op het 32e streepje StRilt

Het zou zeker veel gemakkelijker zijn indien die twee laatste geleerden het gebruik van hunne verdeeling niet doorgedreven hadden; vooreerst omdat ééne volkomen voldoende is, en ten andere omdat hunne getallen niet zoo eenvoudig zijn. In de natuurkunde wordt tegenwoordig dan ook ten gevolge van eene internationale overeenkomst alleen maar de graadverdeeling van Celsius gebruikt, doch in het dagelijksch leven worden ook de andere schalen (in Duitschland het meest die van Réaumur, in Engeland die van Fahrenheit, in ons land alle drie door elkander) zoo dikwijls gebruikt, dat het voorloopig nog noodig is ze te kennen. Zoo zijn velen gewoon de kamertemperatuur op 65° te stellen, d.w.z. 'volgens de schaal van Fahrenheit, maar ieder zegt dat de temperatuur van het menschelijk lichaam 37°5 is. Als men niet wist dat in het laatste geval de graden van Celsius bedoeld waren dan zou men allicht de onzinnige conclusie maken dat de kamertemperatuur ongeveer tweemaal zoo hoog als die van 's menschen bloed moet zijn. We vergeten dan ook niet dat Fahrenheit in smeltend ijs al het 32e streepje heeft staan als Celsius pas van 0 af begint te tellen. Noemen we de temperatuur van het menschelijk lichaam 37"5, dan moeten we ook zeggen dat de thermometer in eene kamer 18° moet aanwijzen, dat een bad niet van 90° maar van 32°, eene