is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dat heerlijk tijdvak bereidde zich de menschwording voor. Doch niet onder den invloed der heerlijkste en geluk- v kigste levensomstandigheden, niet in een paradijs had dit belangwekkende proces plaats, doch in minder begunstigde streken, waar de strijd om het bestaan door nood en drang een voortdurende keuze onder de besten hield en daardoor al die snelle vorderingen mogelijk maakte, die de ontwikkeling van het leven in de laatste perioden der aardp-eschiedenis heeft gekenmerkt.

C"> o

In de oligocene periode, die door het klimaat reeds minder begunstigd was, dan het voorafgaande eoceen, en waarin de zee nog over uitgestrekte deelen van Europa golfde, waarin van de Alpen, die eerst, als alle hooge ketengebergten, in den mioceentijd door plooiingen van den bodem omhoog rezen, nog niets te zien was, en toen palmen en altijd groene boomen niet meer noordwaarts over het gebied, waarin later de Alpen zouden ontstaan, konden gedijen — in deze oligocene periode moet in alle stilte, in een ons natuurlijk geheel onbekende landstreek de eerste schrede gezet zijn, die eindelijk tot de wording van den mensch zou voeren. Een warm klimaat, afwezigheid van dicht oerwoud en ontbreken van groote bloeddorstige roofdieren wegens het gemis van groote planteneters, die hun tot buit hadden kunnen strekken, zijn, naar het schijnt, de voornaamste voorwaarden geweest, waaronder in een afgesloten en daarom vermoedelijk één groot continentaal eiland vormend gebied, de oligocene menschaap bevoorrecht werd, de stamvader van de tegenwoordige menschheid te worden.

o

Uiterst langzaam, schrede voor schrede heeft zijne vorming in den loop van honderdduizenden jaren plaats gegrepen, tot hij ten slotte dat groote overwicht over de andere apen verkreeg, hetwelk hem later tot het hoogste in staat stelde. Wii kunnen ons de trapsgewijze ontwikkeling dezer volmaking zeer goed voorstellen.

Het gansche menschengeslacht heeft niettegenstaande de afwijkingen, die later in verschillende richtingen tot stand gekomen zijn, een gemeenschappelijken oorsprong. Binnen