is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een begrensd gebied moet een groep der oerprimaten *), tengevolge eener langdurige afscheiding, waarbij een rijke vermenging harer individus mogelijk was, de eerste schrede tot de menschwording volbracht hebben. In een weinig vruchtbaar, open landschap, met ver uit elkander staande hooge boomen, van welke hij moest afdalen en over den grond moest gaan om een anderen boom te bereiken, heeft de tot de menschwording voorbeschikte menschaap op dat groote eiland de eerste gewichtige veranderingen ondergaan, die ons tegenwoordig aan zijn lichaam als menschelijke eigenschappen treffen.

De eerste van zoodanige veranderingen golden zijn voeten, niet, gelijk men langen tijd gemeend heeft, de hersenen, het orgaan van het verstand. Terwijl die menschelijke voorvader, evenals tegenwoordig nog de vertegenwoordigers van talrijke wilde menschenrassen, door omklemming van den stam met de armen en door het tegenzetten der voeten de boomen beklom, om zijn voedsel, dat uitwilde vruchten en allerlei kleine dieren en vogeleieren bestond, te zoeken, begon zich de eerste teen van den voet sterker te ontwikkelen en zich meer en meer tegenover de andere teenen te stellen, waarmede hand aan hand ging een ontwikkeling der teenballen. Bij geen ander dier is de eerste teen zooveel grooter en krachtiger dan de anderen en tot een steun van het lichaam geworden.

Terwijl de menschaap deze bij het klimmen verkregen eigenschap door zijn gedwongen wandelingen over den bodem steeds verder ontwikkelde, kwam ten slotte de volmaakte voet van een recht oploopend wezen met zijn welving en groote doelmatigheid tot stand.

Gelijktijdig met de verwerving der eigenschappen, die een menschenvoet van een apenvoet onderscheidt, ontwikkelde zich langzamerhand de overeindstaande wervelzuil met zijn bekenden dubbelen S-vorm. De meer en meer omhoogrichting van het bovenlijf bij het gaan was

1) De tegenwoordige wetenschap scheidt de menschen als tweehandigen (Bimana) niet meer van de apen, die men ten onrechte vierhandigen (Quadrumana) noemde, als eene afzonderlijke zoogdierorde af, doch voegt ze bij elkaar tot één orde, die der Primaten. (Noot v. d. Bew.)