is toegevoegd aan uw favorieten.

De mensch in den IJstijd in Europa en de ontwikkeling zijner beschaving tot aan het einde van den Steentijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aardoppervlakte ging een groote verandering in de verdeeling van land en water hand aan hand — verananderingen die meer en meer hebben geleid tot den tegenwoordigen toestand.

I ervvijl op talrijke plaatsen hooge gebergten door opplooiing van den bodem ontstonden, werd elders het relief geboren door uitgestrekte verzakkingen langs spleten, zg. dislocatiespleten, waardoor veelvuldige uitbarstingen van gloeiend vloeibaar materiaal plaats hadden, zooals in Italië, Auvergne, het Zevengebergte, den Eifel. De talrijke basalten trachietbergen getuigen van de krachtige vulkanische werkzaamheid in die periode op talrijke punten van het Europeesche vasteland, waar heden ten dage soms nog warme bronnen en uitstroomingen van koolzuurgas aan de aardsche krachten van dien tijd herinneren.

I erwijl het klimaat van Europa merkbaar kouder werd, weken de palmen en de altijd groene gewassen meer en meer naar het zuiden. Reeds in hetmioceen kwamen winters, die wel veel minder streng dan tegenwoordig moeten geweest zijn, den ongestoorden gang des jaars verstoren. De palmen waren toen niet meer tot benoorden de Alpen verspreid, hoewel een weelderige warmte behoevende plantengroei nog tot ver naar het noorden werd aangetroffen.

I ervvijl in den zeer warmen eoceentijd nevens talrijke spoorplanten, voornamelijk varens, hoe langer hoe meer zaadplanten optraden en ver over het midden Europeesche gebied heenreikten — wij noemen hier, behalve de meest uiteenloopende vormen van naaldboomen, geweldige drakenboomen, cycadeeën, bananen, waaierpalmen met 1V2 M. groote bladveeren, kamfer- en kaneelboomen, acacia's, bombaxsoorten en talrijke andere statige boomen van een echt tropisch landschap — terwijl talrijke merkwaardige reeds lang uitgestorven dieren in dien tijd leefden, die veelal eigenschappen vertoonen, die tegenwoordig over vertegen woordigers van verschillende diergroepen verdeeld zijn, trok dit tropische oerwoud met zijn merkwaardige dierenwereld zich in het mioceen meer en meer naar het zuiden terug, en overschreed niet meer de nu tot een aanzienlijke hoogte opgeplooide Alpen.